no comments

TEKNIK PENGURUSAN DATA DALAM PENYELIDIKAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF

 

TEKNIK PENGURUSAN DATA DALAM PENYELIDIKAN

KUANTITATIF DAN KUALITATIF

 

 1. A. Teknik Pengumpulan Data

Kaedah pengumpulan data adalah teknik atau cara yang boleh digunakan oleh penyelidik untuk pengumpulan data. Teknik menunjuk perkataan abstrak dan tidak terkandung dalam objek, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: soal selidik, wawancara, pemerhatian, ujian (ujian), dokumentasi, dan lain-lain. Penyelidik boleh menggunakan satu atau gabungan teknik bergantung kepada masalah yang dihadapi atau sedang dikaji.

Teknik pengumpulan data adalah langkah terpenting dalam proses penyelidikan, kerana tujuan utama penyelidikan adalah untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan di sini adalah teknik pengumpulan data di mana data yang paling sesuai, sangat benar dan dapat diandalkan.

Terdapat dua perkara utama yang mempengaruhi kualiti data penyelidikan iaitu kualiti instrumen penyelidikan dan kualiti pengumpulan data. Kualiti instrumen kajian berkenaan dengan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen dan kualiti pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh itu, instrumen yang telah diuji untuk kesahan dan kebolehpercayaannya, tidak semestinya menghasilkan data yang sah atau boleh dipercayai, jika instrumen itu tidak digunakan dengan betul dalam pengumpulan datanya. Untuk mengetahui bagaimana teknik mengumpul data kuantitatif dan kualitatif akan diterangkan dalam perbincangan seterusnya.

Dalam satu kajian, langkah pengumpulan data adalah tahap yang sangat menentukan proses dan hasil penyelidikan yang akan dilaksanakan. Kesilapan dalam pengumpulan data dalam satu kajian, akan menghasilkan secara langsung proses dan hasil kajian.

Kegiatan pengumpulan data secara prinsip adalah kegiatan menggunakan metode dan instrumen yang telah ditentukan dan menguji kesahihan dan keandalan. Ringkasnya, pengumpulan data ditakrifkan sebagai proses atau aktiviti yang dijalankan oleh penyelidik untuk mendedahkan atau menangkap pelbagai fenomena, maklumat atau keadaan lokasi kajian selaras dengan skop kajian. Dalam amalan, pengumpulan data wujud melalui pendekatan penyelidikan kuantitatif dan kualitatif. Dengan syarat-syarat ini, takrifan pengumpulan data juga ditakrifkan sebagai proses yang menggambarkan proses pengumpulan data yang dijalankan dalam penyelidikan kuantitatif dan penyelidikan kualitatif.

Pengumpulan data, juga dapat ditafsirkan sebagai aktiviti penyelidikan dalam usaha mengumpulkan beberapa data lapangan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penyelidikan (untuk penyelidikan kualitatif), atau menguji hipotesis (untuk penyelidikan kuantitatif).

Dan data yang dikumpulkan dalam penyelidikan digunakan untuk menguji hipotesis atau menjawab soalan-soalan yang telah dirumuskan, kerana data yang diperolehi akan menjadi asas dalam mengambil kesimpulan, data yang dikumpulkan mestilah data yang benar. Agar data yang dikumpul dengan baik dan betul, instrumen pengumpulan data mestilah baik.

Teknik pengumpulan data sebahagian besarnya ditentukan oleh metodologi penyelidikan, sama ada kuantitatif atau kualitatif. Dalam kajian kualitatif, teknik pengumpulan data diketahui: pemerhatian, perbincangan kumpulan fokus (FGD), wawancara inden, dan kajian kes . Sedangkan dalam penyelidikan kuantitatif diketahui teknik pengumpulan data: kuesioner (kuesioner) , wawancara, dan dokumentasi.

 1. B. Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif

Pengumpulan data boleh dilakukan dalam pelbagai tetapan dan pelbagai sumber dan pelbagai cara. Apabila dilihat dari tetapannya, data boleh dikumpulkan dalam tetapan semulajadi ( tetapan semulajadi ), di makmal dengan kaedah eksperimen, di rumah dengan pelbagai responden, dan lain-lain. Apabila dilihat dari data sumber, maka pengumpulan data boleh menggunakan sumber primerdan sekunder . Sumber utama adalah sumber data yang secara langsung menyediakan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung menyediakan data kepada pengumpul data, seperti melalui orang lain atau melalui dokumen. Tambahan pula, apabila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, kuesioner (kuesioner), observasi (Sugiyono, 2012: 193-194)

 1. 1. Wawancara (Temuduga)

Temubual digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika penyelidik ingin melakukan kajian awal untuk mencari masalah yang akan dikaji, dan juga jika penyelidik ingin mengetahui perkara-perkara yang lebih mendalam responden dan jumlah responden adalah kecil / kecil.

Sutrisno Hadi (1986) berpendapat bahawa andaian yang perlu dipegang oleh penyelidik menggunakan teknik temuduga dan juga soal selidik adalah seperti berikut:

 1. Bahawa subjek (responden) adalah orang yang paling pandai mengenainya .
 2. Bahawa apa yang dikatakan subjek kepada penyelidik adalah benar dan boleh dipercayai .
 3. Bahawa penafsiran subjek mengenai soalan-soalan yang ditanyakan oleh penyelidiknya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh penyelidik.

Temu perbualan boleh dilakukan secara berstruktur atau tidak tersusun, dan boleh dilakukan secara tatap muka atau melalui telefon.

 • Temu bual berstruktur

Wawancara berstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, jika pengkaji atau pengumpul data tahu apa informasi yang akan diperoleh. Oleh itu, dalam menjalankan wawancara, pengumpul data telah menyediakan instrumen penyelidikan dalam bentuk soalan bertulis bahawa jawapan alternatif telah disediakan. Dengan wawancara berstruktur setiap responden diberikan soalan yang sama, dan pengumpul data mencatatkannya.

Dalam melakukan wawancara, selain membawa instrumen sebagai panduan untuk wawancara, pengumpul data juga dapat menggunakan alat seperti perekam pita, gambar, brosur dan bahan lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara berjalan dengan lancar. Sebagai contoh wawancara berstruktur mengenai tindak balas Pelajar ke perkhidmatan Kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon:

1) Bagaimanakah respons anda / saya kepada perkhidmatan di PBA?

a) Sangat baik

b) Baik

c) Tidak baik

d) Sangat buruk

2) Bagaimanakah tindak balas anda terhadap perkhidmatan Pentadbiran di IAIN Sheikh Nurjati?

a) Sangat baik

b) Baik

c) Tidak baik

d) Sangat buruk

 • Wawancara yang tidak berstruktur

Wawancara yang tidak berstruktur adalah temubual percuma di mana penyelidik tidak menggunakan garis panduan wawancara yang telah diatur secara sistematik dan lengkap untuk pengumpulan data. Garispanduan tuisyen hanya digunakan dalam bentuk garis besar isu yang perlu ditanya. Contohnya adalah seperti berikut: ” Bagaimana pendapat anda mengenai dasar Rektor tentang PKS di IAIN Sheikh Nurjati Cirebon? Dan bagaimana kesannya terhadap pelajar!”.

 

 

 1. 2. Soal selidik

Soal selidik adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan satu set soalan atau pernyataan bertulis kepada responden untuk dijawab. Soal selidik adalah teknik pengumpulan data yang cekap jika para penyelidik mengetahui pemboleh ubah yang tepat untuk diukur dan mengetahui apa yang diharapkan daripada responden (Iskandar, 2008: 77).

Uma sekaran (1992) dalam Sugiyono mendedahkan beberapa prinsip menulis soal selidik seperti berikut:

1) Prinsip menulis soal selidik

 1. Kandungan dan tujuan soalan, yang dimaksudkan di sini adalah kandungan soalan itu adalah bentuk pengukuran atau tidak. Jika dalam bentuk pengukuran, maka dalam membuat persoalan haruslah berhati-hati, setiap persoalan harus ada skala pengukuran dan jumlah item yang cukup untuk mengukur pembolehubah yang dikaji.
 2. Bahasa yang digunakan, bahasa yang digunakan dalam penulisan soal selidik harus disesuaikan dengan kemahiran bahasa responden.
 3. Jenis dan bentuk soalan, jenis soalan dalam soal selidik boleh sama ada terbuka atau tertutup, (dalam temu bual itu boleh disusun dan tidak berstruktur), dan bentuknya boleh menggunakan ayat positif dan negatif.
 4. Soalan tidak jelas
 5. Jangan tanya siapa yang terlupa
 6. Soalan tidak diterajui, bermakna bahawa cuba untuk mempertahankan soalan tidak membawa kepada jawapan yang baik atau buruk sahaja.
 7. Panjang soalan, persoalan dalam soal selidik tidak boleh terlalu lama, sehingga akan membuat responden tepu dalam pengisian.
 8. Urutan soalan, jujukan soalan dalam soal selidik, bermula dari umum kepada yang spesifik, atau dari yang mudah kepada yang sukar.

 

 

 1. 3. Pemerhatian

Dalam menggunakan pemerhatian, cara yang paling berkesan adalah untuk melengkapkannya dengan format atau pemerhatian sebagai instrumen pertimbangan maka formatnya terdiri daripada item mengenai peristiwa atau tingkah laku yang diterangkan. Dari penyelidik yang berpengalaman memperoleh petunjuk bahawa data pemerhatian rekod bukan hanya rekod, tetapi juga membuat pertimbangan dan kemudian membuat penilaian untuk skala.Misalanya melihat reaksi penonton televisyen, bukan sahaja mencatatkan tindak balas, tetapi juga menilai sama ada tindak balasnya kurang atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan (Arikunto, 2006: 229).

 

 

 

 1.  C. TEKNIK PENGURUSAN DATA KUALITATIF

Dalam kaedah penyelidikan kualitatif, data biasa dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, iaitu; 1). temuduga, 2). pemerhatian, 3).dokumentasi, dan 4). Perbincangan Kumpulan Fokus . Dalam pendekatan ini, penyelidik membuat gambaran yang rumit, meneliti perkataan, laporan terperinci pandangan responden, dan menjalankan kajian mengenai situasi semula jadi (Creswell, 1998: 15). Sebelum setiap teknik ini digariskan secara terperinci, perlu diingatkan di sini bahawa perkara yang sangat penting yang perlu difahami oleh setiap penyelidik adalah sebab mengapa setiap teknik ini digunakan, untuk mendapatkan maklumat apa, dan pada bahagian fokus masalah yang memerlukan teknik wawancara, yang mana memerlukan teknik pemerhatian, yang sepatutnya dilakukan. Pilihan teknik bergantung pada jenis maklumat yang diperolehi.

 1. a. Temu bual

Temuduga adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan maklumat melalui pertanyaan dan jawapan antara penyelidik dengan subjek informan atau penyelidikan (Emzir, 2010: 50). Dengan kemajuan teknologi maklumat seperti hari ini, wawancara boleh dilakukan tanpa bersemuka, iaitu melalui media telekomunikasi. Pada dasarnya wawancara adalah aktiviti untuk mendapatkan maklumat secara mendalam mengenai isu atau tema yang dibangkitkan dalam penyelidikan. Atau, adalah proses bukti maklumat atau maklumat yang diperoleh melalui teknik lain sebelum ini.

Byrne (2001) mencadangkan bahawa sebelum memilih wawancara sebagai kaedah pengumpulan data, penyelidik harus menentukan sama ada soalan penyelidikan dapat dijawab dengan betul oleh orang yang dipilih sebagai peserta.Kajian hipotesis perlu digunakan untuk menggambarkan proses yang digunakan para penyelidik untuk memudahkan wawancara.

Menurut Miles dan Huberman (1984) terdapat beberapa peringkat yang perlu dipertimbangkan dalam menjalankan wawancara, iaitu:

a) Penentuan , penyelidik perlu mengetahui keadaan lapangan penyelidikan sebenar untuk membantu merancang semula data. Perkara yang perlu diketahui untuk menyokong pelaksanaan pengumpulan data termasuk di mana data, masa dan tempoh temu duga, serta kos yang diperlukan.

b) Pelakon, dapatkan data mengenai ciri-ciri calon peserta. Ia termasuk situasi pilihan peserta, pembukaan ayat, perbincangan awal dan sikap penyelidik dalam menghampiri.

c) Peristiwa , membina protokol temuduga.

Sekurang-kurangnya, terdapat dua jenis wawancara, yaitu: 1). wawancara mendalam , di mana para penyelidik menggali maklumat yang lebih mendalam dengan melibatkan diri secara langsung dengan kehidupan pemberi maklumat dan bebas mengajukan pertanyaan tanpa soal selidik yang telah disediakan sebelum suasana menjadi hidup, dan dilakukan berulang-ulang kali. 2).wawancara berpandu di mana penyelidik meminta maklumat pemberi maklumat yang telah disediakan terlebih dahulu. Berbeza dengan wawancara mendalam, wawancara yang disasarkan mempunyai kelemahan, iaitu suasana tidak hidup, karena penyelidik terikat pada pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya.Seringkali pewawancara atau penyelidik memberi lebih perhatian kepada senarai soalan-soalan yang diajukan daripada bersemuka dengan informan, sehingga atmosfer terasa kaku.

 1. b. Pemerhatian

Di samping wawancara, pemerhatian juga merupakan salah satu kaedah pengumpulan data yang paling biasa dalam kaedah penyelidikan kualitatif.Pemerhatian adalah pada dasarnya suatu aktiviti dengan menggunakan deria, visual, penciuman, pendengaran, untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan untuk menjawab masalah penyelidikan. Hasil pemerhatian dalam bentuk kegiatan, peristiwa, peristiwa, benda, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Pemerhatian dibuat untuk mendapatkan gambaran nyata peristiwa atau peristiwa untuk menjawab soalan penyelidikan (Guba dan Lincoln 1981: 191-193).

Bungin (2007: 115-117) mengemukakan beberapa bentuk pemerhatian, iaitu: 1).Pemerhatian penyertaan, 2). pemerhatian tidak berstruktur, dan 3). pemerhatian kumpulan. Inilah penjelasannya:

 • Pemerhatian penyertaan adalah ( pengamatan peserta ) adalah satu kaedah pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data penyelidikan melalui pemerhatian dan pendengaran di mana penyelidik terlibat dalam informan harian.
 • Pemerhatian yang tidak tersusun adalah pemerhatian yang dibuat tanpa menggunakan garis panduan pemerhatian, supaya para penyelidik mengembangkan pemerhatian mereka berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.
 • Pemerhatian kumpulan adalah pemerhatian yang dibuat oleh sekumpulan pasukan penyelidikan mengenai isu yang dibangkitkan kepada objek penyelidikan.
 1. c. Dokumen

Di samping melalui temubual dan pemerhatian, maklumat juga boleh didapati melalui fakta yang disimpan dalam bentuk surat, buku harian, arkib foto, keputusan mesyuarat, cenderahati, jurnal aktiviti dan sebagainya. Data seperti dokumen boleh digunakan untuk mengekstrak maklumat yang berlaku pada masa lalu. Penyelidik perlu mempunyai makna teoretis untuk memahami semua dokumen supaya mereka bukan sahaja perkara yang tidak bermakna (Faisal, 1990: 77).

 1. d. Perbincangan Kumpulan Fokus

Kaedah terakhir mengumpul data adalah melalui Perbincangan Kumpulan Fokus, yang merupakan usaha untuk mencari makna sesuatu isu oleh sekumpulan orang melalui perbincangan untuk mengelakkan salah nyata oleh penyelidik.Sebagai contoh, sekumpulan penyelidik membincangkan keputusan UN 2011 di mana skor purata pelajar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia adalah rendah.Untuk mengelakkan tafsiran subjektif oleh seorang penyelidik, satu kumpulan perbincangan dibentuk yang terdiri daripada beberapa penyelidik. Dengan sesetengah orang mengkaji sesuatu isu, diharapkan hasil yang lebih objektif akan diperolehi.

 

Terima kasih.

SEMOGA IA DAPAT MEMBERI SERBA SEDIKIT MANFAAT UNTUK ANDA SEMUA.

BEST OF LUCK!

 

Sumber : https://rachmatul4212.wordpress.com/2013/01/28/teknik-pengumpulan-data-dalam-penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif/

 

 

 

 

 

 

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL