no comments

PRA UJIAN SOAL SELIDIK DAN KANDUNGAN KESAHAN DAN KESESUAIAN

Pra ujian soal selidik :

Langkah pertama sebelum menganalisis data adalah untuk menukar data mentah ke dalam format yang sesuai untuk membuat keputusan dan kesimpulan. Ia diperlukan untuk data yang diedit, dikodkan, dibersihkan, disaring dan kemudian untuk analisa dan tafsiran selanjutnya, dimasukkan ke dalam program perisian komputer matematik. Malah, proses penyediaan data mentah dijalankan sebagai proses utama untuk analisis. Cadangan data mentah bermula dengan pemeriksaan soal selidik awal. Dalam langkah-langkah berikut, pengeditan data dan pengekodan data dilakukan. Proses pengkodan data adalah untuk mengenali dan mengkategorikan setiap tindak balas dengan markah berangka dan tanda (Bajpai, 2011). Selain itu, untuk menganalisis dan menafsirkan lebih lanjut, data dimasukkan ke dalam program perisian komputer matematik dan strategi analisis data dimulakan. Akhirnya, proses analisis data membantu penyelidik membiasakan dengan memperinci dataset dan hubungan antara pembina (pemboleh ubah laten) di bawah penyiasatan dan pemeriksaan data (Rambut, Hitam, Babin, Anderson, & Tatham, 2006).
Malah, dalam penyelidikan saintifik sains sosial, ketepatan model pengukuran dan model teori model harus dilihat dari segi kebolehpercayaan dan kesahan (Churchill, 1979; Kumar, 2010). Seperti yang ditunjukkan oleh Churchill (1979), walaupun kepentingan kebolehpercayaan instrumen, ia tidak semestinya menjamin kesahihan instrumen tersebut. Walau bagaimanapun, instrumen yang sah bermakna instrumen itu boleh dipercayai. Kesahan adalah tahap di mana instrumen boleh mengukur apa yang direka dan bertujuan untuk mengukur. Kebolehpercayaan merujuk kepada keserasian dan kestabilan pengukuran sementara kesahan berkenaan dengan sejauh mana pantulan yang boleh dilihat dari fenomena sosial (Kumar, 2010; Wahyuni, 2012). Konsistensi pengukuran akan memudahkan pengulangan kajian.

Kandungan Kesahan dan Kesesuaian

Kesahan adalah satu keperluan untuk penyelidikan kualitatif dan kuantitatif. Menurut Cohen, Manion, dan Morrison (2007), kesahihan data dan pengukuran dalam kaedah penyelidikan kuantitatif boleh ditingkatkan melalui pensampelan yang teliti, instrumen yang sesuai dan sesuai dan sikap statistik data. Brown (1996) menyebutkan bahawa kesahihan secara tradisinya terbahagi kepada tiga kategori: kandungan, membuktikan kesahan (yang termasuk kesahihan konvergen dan diskriminasi) dan berkaitan dengan kriteria. Kesahan kandungan merujuk kepada tahap di mana kandungan soal selidik meliputi sejauh mana kedalaman topik yang dimaksudkan untuk ditutup. Kegagalan untuk menubuhkan kesahan kandungan akan membatalkan keputusan instrumen kerana ia menunjukkan bahawa instrumen itu tidak mencerminkan domain penuh dari pembinaan. Dalam pendekatan SEM, unidimensionality boleh dicapai dalam keadaan di mana faktor pemuatan item pengukur untuk pembinaan laten masing-masing boleh diterima. Malah, pemuatan faktor yang terlalu rendah harus dikeluarkan untuk model unidimensional. Seringkali untuk kebanyakan kajian penyelidik perlu menentukan kesahan kandungan melalui: 1) menjalankan pangkalan data yang komprehensif dan sistematik dalam kajian literatur; 2) mengkaji item dengan pakar (pra-ujian); 3) menjalankan ujian perintis; dan 4) membersihkan barang dengan menggunakan pekali alphas dan analisis faktor (Churchill & Iacobucci, 1999; Wahyuni, 2012). Apabila mencapai kesahan kandungan, kebolehpercayaan pengukuran harus dikenalpasti.

Sumber : Sanaz Ahmadpoor Samani (UTM)

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL