no comments

Perbezaan antara Kualitatif dan Kuantitatif

Sebaik sahaja anda memulakan penyelidikan tingkah laku manusia anda akan mendapati diri anda berlari ke soalan sama ada projek penyelidikan anda bersifat kualitatif atau kuantitatif. Terdapat perbezaan yang wujud antara kaedah penyelidikan kualitatif dan kuantitatif, walaupun objektif dan aplikasi mereka bertindih dengan banyak cara.
.
Perbezaan teras
Ringkasnya, penyelidikan kualitatif menjana “data teks” (bukan berangka). Penyelidikan kuantitatif, sebaliknya, menghasilkan “data berangka” atau maklumat yang boleh ditukar menjadi nombor.
.
Apakah penyelidikan kualitatif?
Penyelidikan kualitatif dianggap sangat sesuai untuk penyelidikan penerokaan (mis. Semasa peringkat perintis sesuatu projek penyelidikan, misalnya). Ia digunakan terutamanya untuk menemui dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, pemikiran, pendapat, dan trend individu, dan untuk menggali lebih mendalam masalah yang dihadapi.
.
Toolkit pengumpulan data penyelidik kualitatif adalah sangat serba boleh, bermula dari teknik yang tidak berstruktur kepada teknik separuh berstruktur. Kaedah kualitatif yang paling sering digunakan termasuk wawancara individu, perbincangan kumpulan (kumpulan fokus), dan pemerhatian tingkah laku.
.
Di samping itu, pengesanan mata atau ekspresi muka automatik dapat dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif, misalnya dalam penyelidikan kegunaan, di mana pola pandangan (seperti dengan heatmaps) atau momen ungkapan frustrasi / kekeliruan dapat digunakan untuk mengesan perjalanan seorang responden individu dalam antara muka perisian.
.
Biasanya, penyelidikan kualitatif menumpukan pada kes individu dan tanggapan subjektif mereka. Ini memerlukan reka bentuk kajian berulang – pengumpulan data dan soalan penyelidikan diselaraskan mengikut apa yang dipelajari.
.
Selalunya, projek kualitatif dilakukan dengan beberapa responden dan sepatutnya memberikan gambaran tentang masalah, yang berfungsi sebagai sumber inspirasi untuk menghasilkan hipotesis untuk projek-projek kuantitatif berikutnya.
.
Apakah penyelidikan kuantitatif?
Ringkasnya, penyelidikan kuantitatif adalah semua tentang nombor dan angka. Ia digunakan untuk mengukur pendapat, sikap, tingkah laku, dan pembolehubah yang ditakrifkan yang lain dengan matlamat untuk menyokong atau membantah hipotesis tentang fenomena tertentu, dan berpotensi menjajarkan hasil dari sampel kajian dalam populasi yang lebih luas (atau kumpulan tertentu).
.
Sebagai penyelidikan kuantitatif secara eksplisit menentukan apa yang diukur dan bagaimana ia diukur untuk mendedahkan corak – sebagai contoh – tingkah laku, motivasi, emosi dan kognisi, pengumpulan data kuantitatif dianggap lebih berstruktur daripada kaedah kualitatif.
.
Apakah penyelidikan kuantitatif?
Ringkasnya, penyelidikan kuantitatif adalah semua tentang nombor dan angka. Ia digunakan untuk mengukur pendapat, sikap, tingkah laku, dan pembolehubah yang ditakrifkan yang lain dengan matlamat untuk menyokong atau membantah hipotesis tentang fenomena tertentu, dan berpotensi menjajarkan hasil dari sampel kajian dalam populasi yang lebih luas (atau kumpulan tertentu).
.
Sebagai penyelidikan kuantitatif secara eksplisit menentukan apa yang diukur dan bagaimana ia diukur untuk mendedahkan corak – sebagai contoh – tingkah laku, motivasi, emosi dan kognisi, pengumpulan data kuantitatif dianggap lebih berstruktur daripada kaedah kualitatif.
.
Teknik penyelidikan kuantitatif
Teknik kuantitatif biasanya terdiri daripada pelbagai bentuk soal selidik dan tinjauan, wawancara berstruktur serta pemerhatian tingkah laku berdasarkan skim pengkodan dan pengklasifikasian yang jelas.
.
Selepas pengumpulan data, teknik dan statistik analisis kuantitatif boleh digunakan, seperti ujian t dan ANOVA, kepada kaedah bukan parametrik. Ini selalunya memerlukan saiz sampel yang lebih besar berbanding dengan penyelidikan kualitatif tetapi membolehkan anda membuat kesimpulan yang lebih kukuh, yang disokong dengan data.

.

Sumber: Imotions

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL