no comments

Kualitatif, Analisis Analisis Kuantitatif, Menurut Pakar [Lengkap]

Teknik Analisis Data adalah satu kaedah atau cara untuk memproses data ke dalam maklumat supaya ciri-ciri data menjadi mudah difahami dan berguna untuk mencari penyelesaian kepada masalah, yang merupakan masalah utama yang berkaitan dengan kajian. Atau analisis data juga boleh ditafsirkan sebagai aktiviti yang dijalankan untuk mengubah data dari hasil kajian ke maklumat yang kemudiannya dapat digunakan untuk membuat kesimpulan.

Tujuan analisis data adalah untuk menerangkan data supaya dapat difahami, dan juga membuat kesimpulan atau membuat kesimpulan mengenai ciri populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel, yang biasanya dibuat berdasarkan hipotesis penganggaran dan pengujian. Nah, untuk lebih memahami pengarang telah diringkaskan di bawah.

Teknik Analisis Data

Dalam kajian saintifik terdapat dua jenis penyelidikan, iaitu penyelidikan kualitatif dan penyelidikan kuantitatif. Pada masa ini penulis akan cuba menerangkan tentang teknik analisis data yang bersesuaian dengan jenis penyelidikan, iaitu teknik analisis data kualitatif dan teknik analisis data kuantitatif.

A. Teknik Analisis Data Kuantitatif

Apa yang dimaksudkan dengan analisis data kuantitatif?

Kaedah penyelidikan kuantitatif yang menggunakan teknik analisa data kuantitatif adalah aktiviti selepas data dari semua responden atau sumber data lain dikumpulkan. Teknik analisis data kuantitatif dalam penyelidikan kuantitatif menggunakan statistik. Statistik inferensinya termasuk statistik parametrik dan juga statistik tidak parametrik.

Dua Jenis Penyelidikan Statistik Kuantitatif untuk Analisis Data

Berikut adalah pelbagai jenis kajian kuantitatif kuantitatif untuk analisis data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan menerangkan data yang telah dikumpulkan, kerana tidak bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau umum.

2. Statistik Kesimpulan

Statistik inferens adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan keputusannya digunakan untuk populasi, dan statistik ini sangat sesuai untuk digunakan jika sampel diambil dari populasi yang sudah jelas dan kaedah pensampelan dari populasi itu dilakukan secara rawak.

Teknik Analisis Data Kuantitatif Menurut Sugiyono

Menurut Sugiyono, teknik penelitian kuantitatif juga dapat ditafsirkan sebagai metode penelitian berdasarkan falsafah positivisme, yang digunakan untuk memeriksa populasi atau sampel.

Secara umumnya teknik pensampelan dilakukan secara rawak, teknik mengumpul data menggunakan instrumen kaedah penyelidikan kuantitatif, analisis data kuantitatif atau statistik bertujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan (Sugiyono, 2012: 7).

Kaedah kuantitatif ini sering dipanggil metode tradisional, positivistik, saintifik / saintifik dan juga kaedah penemuan. Kaedah penyelidikan kuantitatif ini dipanggil kaedah tradisional, kerana kaedah ini telah digunakan cukup lama sehingga ia dianggap sebagai kaedah tradisional untuk kajian.

Teknik ini juga dipanggil kaedah positivistik kerana ia juga berdasarkan falsafah positivisme. Kaedah atau teknik ini dipanggil kaedah saintifik, kerana kaedah ini mempunyai prinsip saintifik yang dipenuhi iaitu konkrit, empirikal, objektif, boleh diukur, rasional dan sistematik.

Kaedah ini biasanya dipanggil kaedah penemuan kerana kaedah penyelidikan kuantitatif boleh didapati dan dibangunkan dalam pelbagai sains dan teknologi terkini. Kaedah penyelidikan ini mempunyai penentuan kaedah kuantitatif kerana data penyelidikan dalam bentuk angka dan analisis data menggunakan statistik.

B. Teknik Analisis Data Kualitatif

apakah yang dimaksudkan dengan analisis data kualitatif?

Dalam menjalankan teknik analisis data penyelidikan kualitatif yang diperolehi dari pelbagai sumber dan menggunakan pelbagai teknik pengumpulan data (triangulasi), dan juga dijalankan secara berterusan,

Kemudian, ia akan menghasilkan variasi data yang sangat tinggi. Data yang diperoleh pada dasarnya adalah data kualitatif supaya teknik analisis data yang digunakan tidak mempunyai corak yang jelas. Oleh itu sering mengalami kesukaran dalam melakukan analisis.

Teknik Analisis Data Kualitatif Menurut Sugiyono

Menurut Sugiyono, kaedah penyelidikan kualitatif adalah kaedah penyelidikan berdasarkan falsafah positivisme, yang digunakan untuk memeriksa keadaan alam objek, (yang bertentangan dengan eksperimen) di mana penyelidik merupakan alat utama, dari pengambilan sumber data yang dilakukan secara purposif dan teknik pengumpulan triangulasi saljiba, triangulasi, analisis data yang induktif atau kualitatif, dan hasil kajian kualitatif lebih menitikberatkan makna generalisasi.

Teknik Analisis Data Deskriptif

Teknik analisis data deskriptif adalah cara memeriksa status sekumpulan orang, objek, keadaan, sistem pemikiran atau peristiwa yang ada sekarang. Kaedah penyelidikan kualitatif ini bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial pada satu ketika. Kaedah penyelidikan kualitatif boleh dibahagikan kepada beberapa jenis, iaitu berdasarkan kriteria pembezaan antara fungsi dan pendekatan akhir yang lain.

Teknik Analisa Data Deskriptif Kualitatif

Kaedah analisis data kualitatif deskriptif dalam kajian kualitatif berguna untuk membangunkan teori-teori yang telah dibina dari data yang telah diperolehi dalam bidang. Kaedah penyelidikan kualitatif pada tahap awal penyelidik melakukan eksplorasi, kemudian melakukan pengumpulan data secara mendalam, dari pemerhatian ke laporan persiapan.

Langkah-langkah dalam Analisis Data Secara Umum

1. Pemprosesan Data

Data yang telah dikumpulkan dalam peringkat pengumpulan data, maka perlu diproses semula. Pemprosesan data mempunyai matlamat bahawa data adalah lebih mudah, supaya semua data yang telah dikumpulkan dan disajikan adalah teratur dan kemas dan kemudian dianalisis.

Peringkat dalam pemprosesan data

a. Pengeditan adalah aktiviti menyemak keseluruhan soalan yang dikembalikan oleh responden.

b. Pengekodan (pengekodan) adalah aktiviti Setelah melakukan pengeditan data, aktiviti seterusnya adalah Pengkodean dilakukan dengan menggunakan simbol atau tanda dalam bentuk angka untuk jawaban responden yang diterima.

c. Tabulasi (tabulasi) adalah satu aktiviti untuk menyusun dan juga mengira data dari hasil pengekodan, maka ia akan dipaparkan dalam bentuk jadual.

2. Menganalisis Data

Jika pemprosesan data telah selesai, maka proses seterusnya adalah analisis data. maka tujuan analisis data adalah untuk mempermudah dan juga memfasilitasi data untuk ditafsirkan. Setelah data dikumpulkan, ia diklasifikasikan kepada dua kumpulan, iaitu data kuantitatif dalam bentuk angka dan data kualitatif yang lebih banyak dinyatakan dalam bentuk kata atau simbol.

3. Tafsiran Keputusan Analisis

Kemudian apabila data dianalisis, aktiviti yang mesti dijalankan adalah untuk mentafsirkan hasil analisis data. Tujuan penafsiran analisis ini adalah untuk membuat kesimpulan dari penyelidikan kualitatif yang telah dijalankan.

Kesimpulan ini diambil dengan membandingkan hipotesis yang telah dirumuskan dengan hasil analisis data yang telah diperolehi. Akhirnya, para penyelidik dapat membuat kesimpulan sama ada untuk menerima atau menolak hipotesis yang telah dirumuskan. Baca juga Rumusan Masalah Sampel .

Teknik Analisis Data Penyelidikan Kualitatif

Berikut adalah Contoh Teknik Analisis Data Penyelidikan Kualitatif. Selepas semua data telah dikumpulkan, analisis data kemudiannya dilakukan mengikut prosedur dan teknik pemprosesan seperti di bawah:

  1. Menyusun dan menyusun klasifikasi data,
  2. Editor data dan pengekodan data juga dilakukan untuk membina prestasi analisis data,
  3. Pengesahan data dilakukan yang memerlukan pengesahan data dan mendalam data,
  4. Dan akhirnya analisis data dilakukan sesuai dengan pembinaan perbincangan hasil penyelidikan.

Nah, itulah contoh teknik analisis data kualitatif. Secara umum, prosedur analisis data penyelidikan kualitatif mempunyai 4 peringkat seperti yang dijelaskan di atas. Yang menggunakan teknik analisis data penyelidikan kualitatif mesti memenuhi prosedur yang telah ditentukan.

Teknik Analisis Data PTK (Penyelidikan Tindakan Kelas)

Teknik Analisis Data PTK adalah satu kaedah penyelidikan yang menangani semua bentuk maklumat dengan syarat, proses, dan pelaksanaan pembelajaran, dan juga hasil pembelajaran yang diperoleh oleh pelajar.

Analisis data dalam CAR adalah aktiviti pemeriksaan / analisis, menggambarkan dan juga menghubungkan sebarang maklumat yang berkaitan dengan keadaan awal, iaitu proses pembelajaran dan juga hasil belajar untuk mendapatkan kesimpulan tentang kejayaan tindakan peningkatan pembelajaran.

Teknik Analisis Data Penyelidikan

Terdapat beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk menjalankan analisis data dalam menjalankan penyelidikan percubaan, bergantung kepada bilangan pembolehubah yang dikaji. Untuk menjalankan eksperimen dengan baik, perlu terlebih dahulu memahami segala yang berkaitan dengan komponen percubaan.

Sama ada ia berkaitan dengan jenis pembolehubah, atau sifat eksperimen, ciri-ciri, objektif, syarat eksperimen, dan juga langkah-langkah penyelidikan eksperimen, kepada bentuk reka bentuk penyelidikan percubaan.

Teknik Analisis Data Menurut Pakar

Menurut Wiradi

Analisis adalah aktiviti atau aktiviti menyusun, memecahkan, membezakan sesuatu yang diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu dan kemudian mencari maknanya dan kaitannya.

Komaruddin

Menurut teknik analisis data Komaruddin adalah satu aktiviti pemikiran untuk menggambarkan sesuatu secara keseluruhan untuk menjadi komponen supaya dapat mengenali lebih jelas tanda-tanda komponen, hubungan antara satu sama lain dan juga fungsi masing-masing dalam keseluruhan yang terintegrasi.

Dwi Prastowo Darminto

Analisis ditakrifkan sebagai penjelasan subjek untuk pelbagai bahagian dan kajian bahagian itu sendiri, serta hubungan antara bahagian-bahagian untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dan pemahaman tentang makna keseluruhan.

Syahrul

Analisis ini adalah aktiviti menilai keadaan jawatan atau ayat yang berkaitan dengan perakaunan dan juga alasan yang masih mungkin tentang perbezaan yang timbul.

Nah, Alhamdulillah, itu perbincangan mengenai teknik analisis data, semoga artikel ini dapat lebih memahami dan memahami pelbagai jenis kuantitatif, kualitatif, PTK (penyelidikan tindakan kelas) dan kaedah penyelidikan analisis data eksperimen.

Tetapi sebelum itu anda juga perlu memahami teknik pengumpulan data. Dengan itu proses analisis data akan dijalankan selepas data telah dikumpulkan. Juga baca jadual kandungan sampel untuk memudahkan kumpulan data.

Terima kasih

SUMBER: Pastiguna.com

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL