no comments

Kandungan Cadangan Penyelidikan yang Baik

Berikut merupakan beberapa aspek yang perlu diambil kira bagi menulis cadangan penyelidikan yang baik.

 1. Tajuk yang menarik dan bermakna, yang menggambarkan isi cadangan penyelidikan.
 2. Abstrak yang seharusnya menjadi motivasi kepada pembaca. Ia harus menekankan masalah pengurusan / sosial yang ingin diselesaikan oleh disertasi, penyataan masalah (iaitu objektif penyelidikan dan persoalan kajian) dan pendekatan penyelidikan yang dicadangkan. Abstrak harus diakhiri dengan kira-kira lima kata kunci yang dapat membimbing pembaca ke arah isi utama cadangan penyelidikan.
 3. Cadangan penyelidikanmesti mengandungi paling banyak tiga bab. Setiap bab cadangan penyelidikan harus dimulakan dengan pengenalan ringkas untuk membimbing pembaca meneruskan pembacaan kepadaisi utama bab tersebut. Begitu juga, setiap bab harus diakhiri dengan ringkasan yang merangkumi perkara-perkara utama yang telah dibincangkan dalam bab itu.
 4. Pada bab pertama (Pendahuluan), masalah pengurusan / kemasyarakatan harus dijelaskan dengan meyakinkan, pernyataan masalah harus dinyatakan dengan jelas, tujuan penyelidikan dirumuskan dengan baik dan persoalan kajian dinyatakan dengan jelas. Kepentingan penyelidikan anda harus betul dan mempunyai motivasi yang kuat (iaitu, relevan dengan amalandan lebih baiklagi ianya relevan dengan teori). Huraian ringkas mengenai pendekatan penyelidikan harus dimasukkan dalam bab ini. Bab ini harus diakhiri dengan garis besar struktur dokumen yang jelas.
 5. Bab kedua (Kajian literatur) harus menunjukkan penguasaan literatur mengenai topik yang menarik dalam cadangan penyelidikan. Literaturyang digunakan harus relevan dengan penyataan masalah dan persoalan kajian. Ianya mestilah kajian literatur yangterkini (lebih baik tidak lebih dari 5 tahun dari tarikh ia dijalankan) dan dari sumber yang dikreditkan (contohnya, jurnal peringkat ISI, penerbit ternama seperti SAGE, Blackwell, Oxford University Press dan institusi berwibawa seperti World Bank, UNCTAD, Transparency International). Literatur harus dikaji dengan baik (contohnya, Perbincangan konsep teras, dimensi dan hubungan antara konsep). Hujah anda harus dihuraikan secara logik (jelas dalam tajuk dan tajuk utama yang bermakna) dan harus menyatakan “suara anda sendiri”. Ini bermaksud, tinjauan itu tidak hanya merangkum literatur yang dikaji, tetapi harus membeza, membandingkan dan menggabungkan literatur untuk membuat sesuatu hujah. Bab ini harus diakhiri dengan ringkasan perkara utama dari literatur yang dikaji dan model konseptual yang menggambarkan hubungan yang dicadangkan antara pemboleh ubah. Model ini membimbing rumusan hipotesis sekiranya terdapat kajian penjelasan (selalunya kuantitatif) / cadangan awal sekiranya terdapat kajian eksploratif (selalunya kualitatif) dan dengan demikian membantu membimbing karya empirikal anda.
 6. Bab Metodologi adalah bab ketiga dan harus terdiri daripadastrategi penelitian, pengaturan penelitian dan jika ada, populasi kajian, metod persampelan, pengoperasian dan pengukuran pemboleh ubah utama, kaedah pengumpulan data (termasuk draf instrumen penyelidikan seperti protokol wawancara dan tinjauan), pemprosesan data dan analisis data dan teknik yang akan digunakan untuk memastikan kesahan dan kebolehpercayaan hasilnya. Bab ini harus diakhiri dengan batasan yang dijangkakan semasa fasa empirikal dan bagaimana ia dapat diatasi. Sekiranya teks pengaturan penelitian cukup rumit (contohnya, deskripsi syarikat atau industri yang sedang dikaji), pengaturan ini juga dapat ditulisdalam bab terpisah setelah bab metodologi. Perkara ini harus dibincangkan dengan penyelia anda.
 7. Rujukan yang diambilhendaklah ditulisdi akhir dokumen di bawah tajuk Rujukan. Semua sumber yang diambil di sepanjang cadangan penyelidikan hendaklah terdapat di bahagian ini. Rujukan harus mengikuti versi terkini gaya format APA (American Psychological Association). Ini adalah kaedah yang paling biasa digunakan untuk mengambil sumber dalam bidang sains sosial. Calon harus menggunakan maklumat secara beretika, iaitu tidak boleh ada bukti plagiarisme. Semua idea, teks, grafik, jadual dan media harus dikreditkan ke sumbernya. Sumber berguna yang menjelaskan APA termasuk:
 • http://www.apastyle.org/
 • https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/
 • http://blog.apastyle.org/apastyle/
 • http://owll.massey.ac.nz/referencing/apa‐style.php
 1. Cadangan penyelidikan harus merangkumi tiga Lampiran: (a) draf instrumen penyelidikan; (b rancangan kerja terperinci untuk projek penyelidikan; dan (c) belanjawan (jika berkaitan).
 2. Cadanganpenyelidikanharus mempunyai struktur yang baik dan gaya penulisan yang jelas. Semua ungkapan dan tatabahasa harus digunakan dengan cara yang betul.

 

Sumber: Maastricht School of Management

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL