no comments

Cara Menulis Tinjauan Literatur

Tinjauan literatur adalah tinjauan sumber ilmiah mengenai topik tertentu. Ini memberikan gambaran keseluruhan pengetahuan semasa, yang membolehkan anda mengenal pasti teori, kaedah, dan jurang yang relevan dalam penyelidikan yang ada.

Menulis tinjauan literatur melibatkan mencari penerbitan yang relevan (seperti buku dan artikel jurnal), menganalisisnya secara kritis, dan menjelaskan apa yang anda dapati. Terdapat lima langkah utama:

– Cari sastera yang relevan

– Menilai sumber

– Kenal pasti tema, perbahasan dan jurang

– Gariskan struktur

– Tulis ulasan literatur anda

Tinjauan literatur yang baik tidak hanya merangkum sumber, tetapi ia menganalisis, mensintesis, dan menilai secara kritis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan pengetahuan mengenai perkara yang dikaji.

 

Mengapa Menulis Tinjauan Literatur?

Semasa anda menulis tesis, disertasi, atau makalah penyelidikan, anda harus melakukan tinjauan literatur untuk menempatkan penyelidikan anda dalam pengetahuan yang ada. Tinjauan literatur memberi anda peluang untuk:

– Tunjukkan keakraban anda dengan topik dan konteks ilmiah.

– Kembangkan kerangka teori dan metodologi untuk penyelidikan anda

– Posisikan diri anda dalam hubungan dengan penyelidik dan ahli teori lain

– Tunjukkan bagaimana penyelidikan anda mengatasi jurang atau menyumbang kepada perbahasan

Anda mungkin juga harus menulis tinjauan literatur sebagai tugasan yang berdiri sendiri (stand-alone assignment). Dalam kes ini, tujuannya adalah untuk menilai keadaan penyelidikan semasa dan menunjukkan pengetahuan anda mengenai perbahasan ilmiah mengenai sesuatu topik. Kandungannya akan kelihatan sedikit berbeza dalam setiap kes, tetapi proses melakukan tinjauan literatur adalah mengikut langkah yang sama.

 

Langkah 1: Cari literatur yang berkaitan

Sebelum anda mula mencari sastera, anda memerlukan topik yang jelas. Sekiranya anda menulis bahagian tinjauan literatur disertasi atau makalah penyelidikan, anda akan mencari literatur yang berkaitan dengan masalah dan persoalan penyelidikan anda.

Sekiranya anda menulis tinjauan literatur sebagai tugas tersendiri, anda harus memilih fokus dan mengembangkan persoalan utama untuk mengarahkan carian anda. Tidak seperti soalan penyelidikan disertasi, soalan ini harus dijawab tanpa mengumpulkan data asal. Anda seharusnya dapat menjawabnya hanya berdasarkan tinjauan penerbitan yang ada.

Contoh soalan kajian: Apakah kesan media sosial terhadap imej badan di kalangan Generasi Z?

 

Buat senarai kata kunci

Mulakan dengan membuat senarai kata kunci yang berkaitan dengan soalan penyelidikan anda. Sertakan setiap konsep utama atau pemboleh ubah yang anda minati, dan senaraikan sebarang sinonim dan istilah yang berkaitan. Anda boleh menambahkan ke senarai ini jika anda menemui kata kunci baru dalam proses pencarian literatur anda.

Contoh kata kunci:

– Media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok

– Imej badan, persepsi diri, harga diri, kesihatan mental

– Generasi Z, remaja, remaja, belia

 

Cari sumber yang relevan

Gunakan kata kunci anda untuk mula mencari sumber. Beberapa pangkalan data yang berguna untuk mencari jurnal dan artikel termasuklah:

– Katalog perpustakaan universiti anda

– Google Scholar

– JSTOR

– EBSCO

– Project Muse (kemanusiaan dan sains sosial)

– Medline (sains hayat dan bioperubatan)

– EconLit (ekonomi)

– Inspec (fizik, kejuruteraan dan sains komputer)

 

Anda boleh menggunakan operator boolean untuk membantu mempersempit carian anda:

– DAN (AND) untuk mencari sumber yang mengandungi lebih daripada satu kata kunci (mis. Media sosial DAN imej badan DAN generasi Z)

– ATAU (OR) untuk mencari sumber yang mengandungi salah satu daripada pelbagai sinonim (mis. Generasi Z ATAU remaja ATAU remaja)

– TIDAK (NOT) mengecualikan hasil yang mengandungi istilah tertentu (mis. Buah BUKAN epal)

 

Baca abstrak untuk mengetahui sama ada artikel relevan dengan soalan anda. Apabila anda menjumpai buku atau artikel yang berguna, anda boleh menyemak bibliografi untuk mencari sumber lain yang berkaitan.

Untuk mengenal pasti penerbitan yang paling penting mengenai topik anda, perhatikan petikan berulang. Sekiranya pengarang, buku atau artikel yang sama terus muncul dalam bacaan anda, pastikan untuk mencarinya.

 

Langkah 2: Nilai dan pilih sumber

Anda mungkin tidak akan dapat membaca semua yang telah ditulis mengenai topik anda, maka anda mesti menilai sumber mana yang paling relevan dengan soalan anda.

Untuk setiap penerbitan, tanyakan pada diri sendiri:

– Soalan atau masalah apa yang ditangani oleh pengarang?

– Apa konsep utama dan bagaimana konsep tersebut ditakrifkan?

– Apakah teori, model dan kaedah utama? Adakah penyelidikan menggunakan kerangka kerja yang telah ditetapkan atau mengambil pendekatan inovatif?

– Apakah hasil dan kesimpulan kajian?

– Bagaimana penerbitan berkaitan dengan sastera lain di lapangan? Adakah ia mengesahkan, menambah, atau mencabar pengetahuan yang sudah ada?

– Bagaimana penerbitan menyumbang kepada pemahaman anda mengenai topik ini? Apakah pandangan dan hujah utamanya?

– Apa kelebihan dan kekurangan penyelidikan?

Pastikan sumber yang anda gunakan boleh dipercayai, dan pastikan anda membaca sebarang kajian penting dan teori utama dalam bidang penyelidikan anda. Anda dapat mengetahui berapa kali artikel dipetik di Google Scholar – jumlah kutipan yang tinggi bermaksud artikel itu berpengaruh di lapangan, dan semestinya dimasukkan dalam tinjauan literatur anda.

Skop tinjauan anda akan bergantung pada topik dan disiplin anda: dalam sains, anda biasanya hanya mengkaji kesusasteraan yang terbaru, tetapi dalam bidang kemanusiaan anda mungkin mengambil perspektif sejarah yang panjang (misalnya, untuk mengesan bagaimana konsep telah berubah makna dari masa ke masa).

 

Catat dan nyatakan sumber anda

Semasa anda membaca, anda juga harus memulakan proses penulisan. Buat catatan supaya kemudian anda dapat memasukkan ke dalam teks tinjauan literatur anda.

Penting untuk menulis sumber anda dengan petikan untuk mengelakkan plagiat. Sangat berguna untuk membuat bibliografi beranotasi, di mana anda mengumpulkan maklumat petikan dan menulis perenggan ringkasan dan analisis untuk setiap sumber. Ini membantu anda mengingat apa yang anda baca dan menjimatkan masa.

 

Langkah 3: Kenal pasti tema, perbahasan, dan jurang

Untuk mula mengatur hujah dan struktur tinjauan literatur anda, anda perlu memahami hubungan antara sumber yang anda baca. Berdasarkan bacaan dan nota anda, anda dapat mencari:

– Trend dan corak (dalam teori, kaedah atau hasil): adakah pendekatan tertentu menjadi semakin popular dari masa ke masa?

– Tema: soalan atau konsep apa yang berulang di seluruh literatur?

– Perbahasan, konflik dan percanggahan: di mana sumber tidak setuju?

– Penerbitan penting: adakah teori atau kajian berpengaruh yang mengubah arah bidang?

– Jurang: apa yang hilang dari sastera? Adakah kelemahan yang perlu diatasi?

Langkah ini akan membantu anda merangka struktur tinjauan literatur anda dan (jika ada) menunjukkan bagaimana penyelidikan anda sendiri akan menyumbang kepada pengetahuan yang ada.

Contoh tren dan jurang

Dalam mengkaji literatur di sosial media, anda perhatikan bahawa:

– Sebilangan besar penyelidikan telah menumpukan pada wanita muda.

– Terdapat peningkatan minat dalam aspek visual media sosial.

– Tetapi masih terdapat kekurangan penyelidikan yang kuat pada platform yang sangat visual seperti Instagram dan Snapchat – ini adalah jurang yang dapat anda atasi dalam penyelidikan anda sendiri.

 

Langkah 4: Gariskan struktur tinjauan literatur anda

Terdapat pelbagai pendekatan untuk mengatur isi tinjauan literatur. Anda harus mempunyai idea kasar mengenai strategi anda sebelum anda mula menulis. Bergantung pada panjang tinjauan literatur anda, anda boleh menggabungkan beberapa strategi ini (sebagai contoh, struktur keseluruhan anda mungkin bertema, tetapi setiap tema dibincangkan secara kronologi).

Kronologi

Pendekatan paling mudah adalah mengesan perkembangan topik dari masa ke masa. Namun, jika anda memilih strategi ini, berhati-hatilah untuk mengelakkan daripada hanya menyenaraikan dan meringkaskan sumber mengikut urutan. Cuba menganalisis corak, titik perubahan dan perdebatan utama yang telah membentuk arah bidang. Berikan tafsiran anda tentang bagaimana dan mengapa perkembangan tertentu berlaku.

Tematik

Sekiranya anda menemui beberapa tema pusat yang berulang, anda boleh mengatur tinjauan literatur anda ke dalam bahagian yang membahas aspek topik yang berbeza. Sebagai contoh, jika anda mengkaji literatur tentang ketidaksamaan dalam hasil kesihatan migran, tema-tema utama mungkin merangkumi dasar penjagaan kesihatan, halangan bahasa, sikap budaya, status undang-undang, dan akses ekonomi.

Metodologi

Sekiranya anda memperoleh sumber anda dari pelbagai disiplin ilmu atau bidang yang menggunakan pelbagai kaedah penyelidikan, anda mungkin ingin membandingkan hasil dan kesimpulan yang muncul dari pendekatan yang berbeza. Sebagai contoh:

– Lihatlah hasil apa yang muncul dalam penyelidikan kualitatif dan kuantitatif

– Bincangkan bagaimana topik tersebut didekati oleh pakar empirikal dan teori

– Bahagikan sastera menjadi sumber sosiologi, sejarah, dan budaya

Secara teori

Tinjauan literatur sering menjadi asas untuk kerangka teori. Anda boleh menggunakannya untuk membincangkan pelbagai teori, model, dan definisi konsep utama. Anda mungkin berpendapat kerelevanan pendekatan teori tertentu atau menggabungkan pelbagai konsep teori untuk membuat kerangka kerja penyelidikan anda.

 

Langkah 5: Tulis ulasan literatur anda

Seperti teks akademik lain, tinjauan literatur anda harus mempunyai pengenalan, isi utama dan kesimpulan. Apa yang anda sertakan dalam setiap perkara bergantung pada objektif tinjauan literatur anda.

 

Pengenalan

Pendahuluan harus jelas menunjukkan fokus dan tujuan tinjauan literatur.

Tinjauan literatur disertasi: Sekiranya anda menulis tinjauan literatur sebagai sebahagian dari disertasi atau tesis anda, ulangi masalah utama atau persoalan kajian anda dan berikan ringkasan ringkas mengenai konteks ilmiah. Anda dapat menekankan ketepatan waktu topik (“banyak kajian baru-baru ini telah menumpukan pada masalah x”) atau menyoroti jurang dalam literatur (“sementara telah banyak penelitian mengenai x, beberapa penyelidik telah mempertimbangkannya”).

Tinjauan literatur yang berdiri sendiri (stand-alone literature review): Sekiranya anda menulis makalah yang berdiri sendiri, berikan beberapa latar belakang mengenai topik dan kepentingannya, bincangkan ruang lingkup literatur yang akan anda kaji (misalnya, jangka masa sumber anda), dan nyatakan objektif anda. Apa wawasan baru yang akan anda peroleh dari literatur?

 

Isi

Bergantung pada panjang tinjauan literatur anda, anda mungkin ingin membahagikan isi menjadi beberapa bahagian. Anda boleh menggunakan sub tajuk untuk setiap tema, jangka masa, atau pendekatan metodologi.

Semasa anda menulis, anda boleh mengikuti petua ini:

– Ringkaskan dan sintesis: berikan gambaran keseluruhan perkara utama setiap sumber dan gabungkan semuanya menjadi keseluruhan yang koheren.

– Analisis dan tafsirkan: jangan hanya memparafrasakan penyelidik lain — tambahkan tafsiran anda sendiri di mana mungkin, membincangkan kepentingan penemuan berkaitan dengan literatur secara keseluruhan.

– Nilaikan secara kritikal: sebutkan kekuatan dan kelemahan sumber anda

– Tulis dalam perenggan yang berstruktur dengan baik: gunakan kata peralihan dan ayat topik untuk menarik hubungan, perbandingan dan kontras.

 

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, anda harus merumuskan penemuan utama yang anda ambil dari literatur dan menekankan kepentingannya.

Tinjauan literatur disertasi: Sekiranya tinjauan literatur adalah sebahagian daripada tesis atau disertasi anda, tunjukkan bagaimana penyelidikan anda mengatasi jurang dan menyumbang pengetahuan baru, atau bincangkan bagaimana anda menggunakan teori dan kaedah yang ada untuk membina kerangka kerja penyelidikan anda.

Tinjauan literatur yang berdiri sendiri (Stand-aone literature review): Sekiranya anda menulis makalah yang berdiri sendiri, anda boleh membincangkan implikasi keseluruhan literatur atau memberi cadangan untuk penyelidikan masa depan berdasarkan jurang yang telah anda kenal pasti.

 

Sumber: scribbr.com

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL