no comments

TIPS KAEDAH PENYELIDIKAN

Bab ini menerangkan kaedah penyelidikan yang digunakan untuk mengumpul dan menganalisis data yang diperlukan untuk menangani soalan penyelidikan dan menguji hubungan hipotesis yang dibangunkan dalam kajian ini. Bab ini bermula dengan perbincangan mengenai reka bentuk penyelidikan, diikuti oleh populasi dari mana data akan dikumpulkan dan pendekatan yang digunakan dalam pemilihan sampel. Bab ini meneruskan dengan deskripsi reka bentuk soal selidik, pengukuran data dan skala. Seterusnya, pusat perbincangan mengenai kaedah pengumpulan data, memberi tumpuan kepada kaji selidik mel. Akhir sekali, kaedah analisis data pilihan dibincangkan.

Reka Bentuk Penyelidikan

Kajian ini menggunakan metodologi tinjauan kuantitatif menggunakan soal selidik kaji selidik diri untuk mengumpul data daripada sampel PKS yang terlibat dalam pengantarabangsaan di Malaysia. Menurut Amaratunga et al. (2002) kaedah kuantitatif membantu penyelidik untuk membuktikan bukti statistik mengenai kekuatan hubungan antara kedua-dua eksogen dan konstruk dalaman. Mereka juga berpendapat bahawa keputusan statistik memberikan arah hubungan apabila digabungkan dengan teori dan kesusasteraan. Tambahan pula, Cavana (2001) mencadangkan bahawa kaedah kuantitatif boleh digunakan untuk mengesahkan hipotesis dan memberikan kebolehpercayaan dan kesahan yang kuat. Pemberi maklumat utama dalam kaji selidik ini adalah para pemilik atau pegawai tertinggi PKS Malaysia, yang dipercayai paling berpengetahuan tentang prestasi firma mereka, gaya pengurusan, operasi antarabangsa dan prestasi firma (Carpano et al., 1994; Roth, 1992, Roth dan O’Donnell, 1996). Data yang dikumpul dari kajian ini dianalisis dengan menggunakan persamaan struktur pemodelan untuk mengkaji hubungan bersekutu di antara tiga konstruk utama: (1) Penentu pengantarabangsaan seperti orientasi keusahawanan, pola pikir global, hubungan jaringan dan dukungan pemerintah; (2) pengantarabangsaan; dan (3) prestasi firma.

Kaedah Pemilihan Sampel

Menurut Hair et al. Sampel perwakilan (2007) biasanya diperolehi dengan mengejar satu set prosedur yang jelas, termasuk: menentukan populasi sasaran; memilih kaedah pensampelan; dan menentukan saiz sampel. Oleh itu, ini Kajian menggunakan tiga prosedur utama untuk memilih sampel wakil seperti yang disyorkan oleh Hair et al. (2007).

Populasi Sasaran

Populasi sasaran kajian adalah PKS di Malaysia yang terlibat dalam pengantarabangsaan. Penyelidikan ini meneroka tiga industri utama, pembuatan, perkhidmatan dan pertanian dengan memberi tumpuan kepada industri muda dan mantap, industri tradisional, teknologi rendah dan teknologi tinggi yang selaras dengan cadangan dalam kesusasteraan untuk kepelbagaian yang lebih besar dalam skop industri (Zahra et al., 1999 ) dalam ekonomi sedang pesat membangun. Matlamatnya adalah untuk menilai sama ada perspektif teori yang dibangunkan dalam konteks pasaran matang adalah sah dalam ekonomi sedang pesat membangun dan untuk mendapatkan corak dan hasil keusahawanan antarabangsa yang jelas.


a. Sektor perkilangan: Perolehan jualan kurang daripada RM25 juta atau pekerja sepenuh masa kurang daripada 150;
b. Perkhidmatan dan sektor lain: Perolehan jualan kurang daripada RM5 juta atau pekerja sepenuh masa kurang daripada 50 (NSDC, 2010).

Butiran definisi mengikut tiga kategori iaitu Micro, Small and Medium, ditunjukkan dalam Jadual 3.1 dalam bab 3.

Berikutan takrifan PKS di atas, kajian ini menggunakan tiga utama sumber direktori yang komprehensif iaitu Persekutuan Pengilang Malaysia (FMM), SME Corporation Malaysia (SME Corp Malaysia) dan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) untuk mengenal pasti potensi responden PKS di Malaysia yang terlibat dalam pengantarabangsaan.

PKS yang terlibat dalam pengantarabangsaan ditakrifkan sebagai syarikat keuntungan yang terlibat dalam aktiviti pengeksport, pengimportan, pelesenan atau penyumberan luar, francais, usaha sama dan anak syarikat milik penuh. Peratusan jumlah syarikat
jualan dari operasi antarabangsa, peratusan keuntungan syarikat dari operasi antarabangsa, jumlah bilangan pasaran antarabangsa syarikat, dan tempoh penglibatan syarikat dalam operasi antarabangsa pada tahun 2010 adalah
digunakan sebagai kriteria untuk skrin untuk firma yang layak untuk kajian ini.

Kaedah Pensampelan

Rangka pensampelan untuk kajian ini dibuat berdasarkan tiga direktori utama yang disebutkan di atas yang mewakili PKS di Malaysia. Maklumat khusus bingkai terdiri daripada nama, alamat kilang dan pejabat syarikat, nombor telefon dan faks, jenis perniagaan, dan nama kenalan syarikat.

Pensampelan kebarangkalian digunakan sebagai kaedah pensampelan. Dalam kaedah pensampelan kebarangkalian, proses pensampelan rawak berstrata digunakan untuk memilih sampel. Pemilihan sampel adalah berdasarkan kriteria yang dijelaskan sebelum ini.

Pensampelan rawak berstrata melibatkan proses stratifikasi atau segmentasi PKS di Malaysia, diikuti dengan pemilihan subjek rawak dari setiap lapisan. Dalam kajian ini, populasi 3,000 PKS diasingkan berdasarkan gabungan kriteria yang dijelaskan di atas. Sebanyak 1,200 PKS telah dipilih sebanyak 3,000 PKS. 1,200 PKS terpilih digunakan sebagai sampel dalam kajian ini.

Unit analisis untuk kajian ini adalah PKS individu. Para responden (pemilik atau pegawai tertinggi) dikenalpasti berdasarkan kedudukan dan kedudukan jawatan mereka dalam syarikat (Vida et al., 2000). Orang-orang ini dianggap berpengetahuan dan biasa dengan operasi syarikat mereka yang berkaitan dengan isu yang sedang disiasat.

Saiz sampel

Penentuan saiz sampel dipengaruhi oleh beberapa faktor yang harus dipertimbangkan secara serentak. Antara faktor adalah kekangan kos dan masa, kepelbagaian unsur dalam populasi sasaran, memerlukan ketepatan anggaran dan sama ada penemuan itu akan umum dan, jika ya, sejauh mana tahap
keyakinan (Hair et al., 2007). Di samping itu, selalu terdapat pertukaran antara kos dan masa dan saiz sampel yang besar. Saiz sampel yang lebih besar biasanya melibatkan lebih banyak perbelanjaan mengumpul dan menganalisis data (Henry, 1990). Oleh itu, ini
penyelidikan mesti mengimbangi pergerakan untuk mendapatkan saiz sampel yang memuaskan di dalam anggaran dan kekangan masa.

Roscoe (1975) mencadangkan bahawa saiz sampel yang lebih besar daripada 30 dan kurang daripada 500 sesuai untuk kebanyakan penyelidikan. Sekiranya sampel akan diasingkan ke dalam subsampel; (lelaki / perempuan, remaja / senior, dan lain-lain) saiz sampel minimum 30 bagi setiap kategori adalah perlu dan dalam penyelidikan multivariate (termasuk pelbagai analisis regresi),
Saiz sampel mestilah beberapa kali (lebih baik 10 kali atau lebih) setakat jumlah pembolehubah dalam kajian. Cadangan ini disokong oleh Stutely (2003) yang mencadangkan jumlah minimum 30 untuk analisis statistik. Kent (2001) mencadangkan supaya sebarang analisa kuantitatif diperlukan sekurang-kurangnya 100 kes diperlukan. Ini akan membantu penyelidik untuk mendapatkan analisis statistik yang masuk akal dan hasil yang lebih penting. Oleh itu, kajian ini menggunakan saiz sampel 1,200 PKS di Malaysia yang dianggap mencukupi untuk analisis kuantitatif yang berjaya.

 

Sumber: studentsrepo

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL