no comments

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bahagian penting dalam proses penyelidikan. Tahap-tahap telah dijalankan selepas cadangan penyelidikan telah diluluskan dan sebelum analisis data dijalankan. Berikut, kami akan menerangkan beberapa teknik dan pemahaman pengumpulan data. Jenis kaedah pengumpulan data yang dibentangkan di sini adalah perkara biasa dan sering disebut. Khususnya, kaedah pengumpulan data berbeza-beza. Untuk maklumat lanjut, lihat perbincangan di bawah.

Kaedah metodologi bersetuju bahawa kaedah mana yang paling relevan untuk mengumpul data ditentukan oleh kaedah penyelidikan. Keperluan dinilai melalui merujuk kepada reka bentuk penyelidikan, perumusan masalah, dan objektif penyelidikan.

Menentukan kaedah yang sesuai untuk mengumpul data memerlukan pelbagai pertimbangan. Penyelidik harus mempunyai alasan yang rasional untuk berhujah mengapa kaedah tertentu dipilih, bukan yang lain.

Definisi pengumpulan data

Pengumpulan data ( pengumpulan data) adalah peringkat proses penyelidikan di mana para penyelidik menggunakan kaedah dan teknik saintifik untuk mengumpulkan data sistematik untuk tujuan analisis.

Ia dapat dilihat bagaimana data yang dikumpul dalam penyelidikan pastinya dilakukan secara saintifik dan sistematik. Data yang dikumpul secara sewenang-wenang akan menghasilkan penyelidikan yang sangat rendah, berat sebelah dan tidak sah. Ia bahkan boleh dikatakan tidak ilmiah.

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, penyelidik mesti merujuk kepada reka bentuk penyelidikan, rumusan masalah dan juga tujuan penyelidikan sebelum menentukan kaedah apa yang harus digunakan untuk mengumpul data.

Penyelidikan kuantitatif menggunakan cara yang berbeza untuk mengumpul data dalam penyelidikan kualitatif. Soalan penyelidikan kualitatif yang relevan dijawab dengan kaedah penyelidikan kualitatif, cara pengumpulan data khusus, iaitu mengumpul data kualitatif. Begitu juga jika soalan penyelidikan memerlukan data kuantitatif atau berangka.

Contohnya

Penyelidikan etnografi umumnya menggunakan kaedah pemerhatian partisipatif. Dalam penyelidikan etnografi sebenarnya terdapat beberapa kaedah yang lebih terperinci seperti autoetnography, netnography, dan sebagainya.

Kaedah kualitatif

Penyelidikan kualitatif adalah penyelidikan yang digunakan untuk mendedahkan masalah dalam kehidupan kerja kerajaan, swasta, sosial, belia, wanita, sukan, organisasi kesenian dan kebudayaan, dan lain-lain supaya dapat digunakan sebagai kebijakan yang akan dilaksanakan untuk kebajikan bersama.

Menurut Sugiyono

“Masalah dalam penyelidikan kualitatif adalah sementara, tentatif dan berkembang dan berubah selepas penyelidik berada di lapangan.”

Pendekatan kualitatif

Pendekatan kualitatif adalah proses penyelidikan dan pemahaman berdasarkan metodologi penyelidikan fenomena sosial dan masalah manusia.

Dalam pendekatan ini, penyelidik membuat gambaran kompleks, meneliti ayat, laporan dari pandangan responden, dan menjalankan kajian dalam keadaan semula jadi, mencadangkan metodologi kualitatif adalah prosedur penyelidikan yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata bertulis atau lisan dari orang dan tingkah laku yang telah diperhatikan.

Dalam penyelidikan kualitatif akan ada 3 kemungkinan masalah yang akan diperiksa iaitu:

 1. Masalah yang dihadapi penyelidik tetap, dari awal hingga akhir penyelidikan yang sama , kepada tajuk cadangan dengan tajuk laporan penyelidikan hasil yang sama
 2. Masalah yang dibawa oleh penyelidik selepas memasuki kajian yang berkembang adalah bahawa ia diperluas atau diperkalam oleh masalah yang telah disediakan dan tidak berubah terlalu banyak sehingga tajuk penyelidikan hanya cukup halus
 3. Masalah yang dibawa oleh penyelidik selepas memasuki bidang berubah sepenuhnya supaya masalah itu harus diganti kerana tajuk cadangan dengan judul penyelidikan tidak sama, sehingga tajuk harus diubah.

Penyelidik kualitatif yang mengubah masalah / menukar tajuk penyelidikan selepas memasuki bidang penyelidikan atau setelah selesai adalah penyelidik kualitatif yang lebih baik, karena dianggap mampu melepaskan apa yang dipikirkan sebelumnya, dan kemudian dapat melihat fenomena yang lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang dalam situasi sosial yang dikaji.

Andaian gejala dalam penyelidikan kulit adalah gejala objek tunggal dan separa. Berdasarkan gejala-gejala ini penyelidik dapat menentukan pembolehubah yang akan dikaji.

Gejala adalah holistik (keseluruhan, tidak dapat dipisahkan), iaitu keadaan sosial yang termasuk

 1. Tempatkan aspek – tempat
 2. Aspek pelakon – pelakon
 3. Aspek aktiviti – activity

Tiga berinteraksi secara sinergistik.

Aktiviti-aktiviti yang mesti dilakukan dalam penyelidikan kualitatif di peringkat pra-bidang adalah menyusun rekaan penyelidikan yang merangkumi latar belakang masalah dan alasan untuk menjalankan penyelidikan seperti:

 • Kajian kesusasteraan
 • Penentuan bidang penyelidikan
 • Penentuan jadual penyelidikan
 • Pemilihan alat penyelidikan
 • Reka bentuk pengumpulan data
 • Prosedur analisis data reka bentuk
 • Reka bentuk peralatan yang diperlukan di lapangan
 • Reka bentuk memeriksa ketepatan data.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategik dalam penyelidikan. Ini kerana tujuan utama penyelidikan adalah untuk mendapatkan data. Dengan cara itu, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, penyelidik tidak dapat memperoleh data yang memenuhi piawaian yang ditetapkan.

Teknik Pengumpulan Data Kualitatif

Teknik yang digunakan dalam penyelidikan kualitatif adalah seperti berikut:

a. Teknik wawancara
adalah percubaan untuk mengumpulkan maklumat dengan bertanya beberapa soalan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga dengan ciri utamanya dalam bentuk hubungan langsung dengan tatap muka (hubungan tatap muka) antara pencari maklumat dengan sumber maklumat

b. Pemerhatian
adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data penyelidikan melalui pemerhatian dan penginderaan. Terdapat 3 jenis pemerhatian, iaitu pemerhatian partisipatif, langsung atau tidak jelas, pemerhatian tidak berstruktur

c. Perbincangan Kumpulan Fokus (FGD)
adalah teknik pengumpulan data yang biasanya dilakukan dalam penyelidikan kualitatif untuk tujuan mencari arti tema mengikut pemahaman sebuah kumpulan.

d. Soal selidik (soal selidik)
adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan bertulis kepada responden untuk menjawab, di mana para penyelidik tidak langsung meminta responden seperti wawancara

e.
Teknik dokument adalah teknik pengumpulan data dengan sumber bukan manusia, sumber bukan manusia, termasuk dokumen dan bahan statistik.

f. Teknik Triangulasi triangulasi
ditakrifkan sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai sifat menggabungkan pelbagai teknik pengumpulan data serta sumber data yang ada. Terdapat beberapa jenis triangulasi, iaitu: triangulasi data, triangulasi penyelidik, triangulasi metodologi, triangulasi teoritis.

Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif

Pengumpulan data boleh dilakukan dalam pelbagai tetapan dan pelbagai sumber dengan pelbagai cara. Apabila dilihat dari data tetapan boleh dikumpulkan dalam tetapan semulajadi , dalam makmal dengan eksperimen, di rumah dengan pelbagai responden, dan lain-lain.

Apabila dilihat dari sumber data, pengumpulan data boleh menggunakan sumber primer dan sekunder.

Sumber utama ialah sumber data yang secara langsung menyediakan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau juga melalui dokumen.

Tambahan pula, apabila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, kuesioner (kuesioner), pengamatan

1. Temuduga

Temubual menjadi teknik pengumpulan data apabila penyelidik ingin melakukan kajian awal untuk mencari masalah yang perlu diperiksa, dan jika penyelidik ingin mengetahui perkara responden dengan sangat mendalam dan bilangan responden adalah kecil / kecil.

Apa yang diperlukan dalam menggunakan teknik wawancara dan soal selidik adalah seperti berikut:

 • Subjek (responden) adalah orang yang paling mengetahui tentang dirinya.
 • Bahawa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada penyelidik adalah benar dan boleh dipercayai.
 • Bahawa tafsiran subjek mengenai soalan yang ditanyakan oleh penyelidiknya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh penyelidik.

Temubual boleh dijalankan secara berstruktur atau tidak tersusun, dan boleh dilakukan secara tatap muka atau melalui telefon.

Temuduga berstruktur

Wawancara berstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, jika pengkaji atau pengumpul data sudah mengetahui pasti informasi yang akan diperoleh.

Oleh itu, dalam menjalankan wawancara, pengumpul data mestilah menyediakan instrumen penyelidikan dalam bentuk soalan bertulis yang mana jawapan alternatif disediakan. Dengan temuduga berstruktur ini, responden ditanya soalan yang sama, dan pengumpul data mesti merekodkannya.

Wawancara yang tidak berstruktur

Wawancara yang tidak berstruktur adalah wawancara bebas dan penyelidik tidak menggunakan garis panduan wawancara yang disusun secara sistematik dan lengkap untuk pengumpulan data.

Garis panduan yang digunakan hanya menggariskan masalah yang dipersoalkan. Contohnya adalah seperti berikut: “Apakah pendapat anda terhadap dasar Canselor PKS yang terkandung di IAIN i Lampung? dan bagaimana ia akan menjejaskan pelajar! ”

2. Soal selidik

Soal selidik adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan bertulis kepada responden untuk jawapan. Soal selidik adalah teknik pengumpulan data yang sangat cekap jika penyelidik mengetahui pasti pembolehubah diukur dan mengetahui apa yang diharapkan dari responden.

Prinsip penulisan adalah seperti berikut:

 • Kandungan dan tujuan soalan , apa yang dimaksudkan adalah kandungan pertanyaan dalam bentuk pengukuran atau tidak. Sekiranya dalam bentuk pengukuran, maka dalam membuat persoalan haruslah teliti, setiap soalan mesti mempunyai ukuran pengukuran dan jumlah item cukup untuk mengukur pembolehubah yang dikaji.
 • Bahasa yang digunakan ialah bahasa yang digunakan dalam penulisan soal selidik mesti disesuaikan dengan kemahiran bahasa responden.
 • Jenis dan bentuk soalan , jenis soalan dalam soal selidik boleh dibuka dan ditutup, dan borang boleh menggunakan ayat positif dan negatif.
 • Persoalannya tidak samar-samar
 • Jangan tanya perkara yang anda terlupa
 • Persoalannya tidak membawa , maksudnya soalan itu tidak hanya membawa kepada jawapan yang baik atau buruk.
 • Panjang soalan , soalan dalam soal selidik tidak boleh panjang, supaya ia akan membuat responden bosan
 • Perintah soalan , urutan soalan dalam soal selidik, bermula dari am kepada spesifik, atau dari mudah menjadi sukar.

3. Pemerhatian

Dalam menggunakan pemerhatian cara yang berkesan adalah untuk menyelesaikannya dengan format pemerhatian atau kosong sebagai alat pertimbangan dan kemudian format yang dikumpulkan mengandungi item tentang peristiwa atau tingkah laku yang diterangkan.

Penyelidik yang berpengalaman menemui petunjuk yang merekodkan data pemerhatian bukan hanya mengambil nota, tetapi mengambil kira dan kemudian menjalankan penilaian pada skala bertingkat.

Sebagai contoh, beri perhatian kepada tindak balas penonton televisyen, bukan sekadar merekodkan reaksi, tetapi menilai sama ada tindak balasnya kurang atau tidak mengikut apa yang dikehendaki.

 

SUMBER: rumus.co.id

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL