no comments

Teknik Analisis Data Kualitatif

Teknik menganalisis data kualitatif dalam prinsip dan prosedur adalah berbeza daripada teknik analisis data kuantitatif. Proses pengumpulan data kualitatif yang secara amnya mengutamakan wawancara dan pemerhatian penyertaan patorik menjadikan analisis data dalam bentuk analisis teks dari hasil transkrip atau nota lapangan yang tidak terstruktur.

Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan menganjurkan data, memilihnya sebagai unit yang dapat dianalisis, mencari sesuatu yang penting, dan menentukan bahagian apa yang dapat disampaikan kepada orang lain.

Berbeza dengan penyelidikan kuantitatif yang data mentah siap dianalisis, teknik analisis data kualitatif cenderung menggunakan data yang belum siap diproses. Oleh itu, proses pemprosesan data yang sistematik perlu dilakukan. Pemprosesan data bermula dengan membuat nota medan. Peringkat seterusnya menganalisis data yang telah dibuat dalam nota medan.

Tahap proses teknik analisis data kualitatif

 1. Catat semua perkara yang berkaitan dengan nota medan.
  2. Mengumpul, menyusun, mengklasifikasikan dan membuat ringkasan dan membuat indeks.
  3. Menganalisis data dengan meneroka hubungan dan corak antara data.

Tahap analisis data mengikut Janice McDurry:

 1. Membaca dan mengkaji data, termasuk menandakan kata kunci dan idea dalam data.
  2. Kata kunci kajian dan cari tema dan data yang dikumpul.
  3. Tulis tema atau model yang telah dijumpai.
  4. Buat kod untuk data tersebut.

Pada dasarnya model analisis dalam penyelidikan kualitatif termasuk empat komponen, iaitu:

 1. Pengumpulan data

Pada peringkat ini, penyelidik mesti mengumpul semua nota lapangan berdasarkan wawancara dan pemerhatian yang dibuat.

 1. Pengurangan dan pengkategorian data (Reduction)

Pada tahap ini proses mempermudah dan mengkategorikan semua data dilakukan.

 1. Paparkan data (Display)

Untuk peringkat ini menyajikan data hasil pengurangan dan pengkategorian dalam matriks berdasarkan kriteria tertentu.

 1. Pengesahan data atau lukisan kesimpulan

Jika paparan data menunjukkan bahawa data yang diperoleh adalah mencukupi dan selaras dengan maklumat yang diperlukan, maka kesimpulan mula menggunakan teori dan hasil data di lapangan.

Dapat disimpulkan dalam pemprosesan data kualitatif, seorang penyelidik mesti mempunyai keupayaan untuk mengumpul data, kreativiti, kepekaan untuk mengatur data secara penuh, keupayaan untuk meneliti masalah secara mendalam, menafsirkan data secara logik dan menyatakan dalam kalimat yang konsisten dan sistematik.

SUMBER:  NGERTIAJA

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL