no comments

REKA BENTUK PENYELIDIKAN KUALITATIF

REKA BENTUK KAJIAN KUALITATIF

 • Penyelidikan Etnografi
 • Penyelidikan Kajian Kes
 • Penyelidikan Fenomenologi
 • Grounded Theory

 

PENYELIDIKAN ETNOGRAFI

 • Kajian lapangan berbentuk pemerhatian yang mengkaji sesuatu budaya atau tingkahlaku dalam sesebuah masyarakat.
 • Budaya: kepercayaan yang dikongsi dalam sesuatu masyarakat
 • Perkongsian sikap, nilai, norma, amalan, bahasa dan perkara kebendaan sekumpulan masyarakat.

 

PENYELIDIKAN KAJIAN KES

 • Merupakan penerangan dan penganalisisan terperinci sesuatu fenomena atau unit sosial (individu, kumpulan,institusi atau komuniti)
 • Kajian kes juga memfokuskan kepada penghuraian yang holistik atau menyeluruh dan memberikan penjelasan kepada sesuatu peristiwa yang berlaku secara mendalam. (Yin 1994)
 • Kajian kes menjawab soalan “bila”, “bagaimana” dan“mengapa”
 • Alat kajian yang sesuai diperlukan untuk memperolehi maklumat berkenaan

 

 

PENYELIDIKAN KAJIAN KES

ALAT KAJIAN

 • Soal selidik
 • Temu bual
 • Pemerhatian
 • Penelitian dokumen
 • Dokumen peribadi  (contoh:diari,memo, surat,foto,video,autobiografi, jurnal)

 

 

  PENYELIDIKAN KAJIAN KES

 • Bila Ianya Sesuai Digunakan?
  • Jika fokus penyelidikan adalah tentang proses (Merriam 2001)
  • Bila ada cerita atau peristiwa yang unik dan menarik untuk diberitahu.
  • Apabila fenomena yang ingin diselidik tidak mudah dibezakan daripada konteksnya, dan wujud interaksi yang kompleks antara keduanya (Yin 1994)

 

PENYELIDIKAN FENOMENOLOGI

 • Kajian Fenomenologi tertumpu kepada struktur atau intipati pengalaman dan melibatkan struktur kesedaran seseorang.
 • Pengumpulan pendapat, tanggapan dan tafsiran para peserta.
 • Mengharap kepada analisis data kualitatif.

 

PENYELIDIKAN FENOMENOLOGI

 • Geertz (1973) menyatakan penyelidik yang menggunakan kaedah fenomenologi berusaha untuk“memasuki” dunia konsepsi individu yang diselidik.
 • Penyelidik Fenomenologi berusaha untuk memahami maksud sesuatu kejadian serta interaksi orang awam dalam situasi yang tertentu. (Bogdan &Biklen, 1992)

 

 

PENYELIDIKAN FENOMENOLOGI

 UMUM

 • Bagaimana pengalaman harian mempengaruhi dan membentuk perlakuan manusia.

FOKUS

 • Pengalaman subjektif manusia serta takrifan mereka terhadap dunia (memahami cara, pandangan atau perspektif dunia melalui pandangan orang lain.

CONTOH

 • Peristiwa, situasi, pengalaman @ konsep

 

 

GROUNDED THEORY

 • Diasaskan oleh Glaser dan Strauss pada awal tahun 1960-an.
 • Merupakan pilihan utama penyelidik yang ingin membina teori tentang fenomena yang ingin mereka ketahui dengan lebih mendalam tentang punca permasalahan yang dihadapi secara khusus, situasi dan setting.
 • Ia melibatkan proses yang berulang-ulang.
 • Masalah yang dikaji – pengkaji akan membina seberapa banyak soalan yang memfokuskan kepada- apa yang berlaku kepada orang yang hendak dikaji,- kenapa masalah itu berlaku dan- apa kesannya kepada orang dikaji.

 

 

  GROUNDED THEORY

Ringkasan proses grouded theory

 • Baca data yg ditranskripsikan
 • Senaraikan maklumat
 • Kategorikan maklumat
 • Ulang dengan transkripsi yang selanjutnya
 • Kenalpasti kategori yang kerap berlaku (major) dan kategori sampingan (minor) serta tema
 • Lakukan triangulasi
 • Ulang langkah jika perlu

 

Sumber : www.academia.edu

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL