no comments

Proses Reka Bentuk Soal Selidik

Definisi: Soal selidik adalah teknik pengumpulan data yang sistematik, terdiri daripada beberapa soalan yang perlu dijawab oleh responden untuk mengenal pasti sikap, pengalaman dan kelakuan mereka terhadap subjek penyelidikan.

Salah satu bahagian yang paling kritikal dalam tinjauan adalah penciptaan soalan yang mesti dibingkaikan sedemikian rupa sehingga menghasilkan keputusan yang diinginkan dari responden. Tidak ada prinsip saintifik yang meyakinkan soal selidik yang ideal dan sebenarnya, reka bentuk soal selidik adalah kemahiran yang dipelajari melalui pengalaman.

Proses Reka Bentuk Soal Selidik


Langkah-langkah berikut terlibat dalam proses reka bentuk soal selidik:

 1. Tentukan Maklumat Yang Diperlukan: Langkah pertama dan utama dalam merekabentuk kuesioner adalah untuk menentukan informasi yang diperlukan dari responden sedemikian sehingga tujuan penyelidikan dipenuhi. Penyelidik mesti mengkaji sepenuhnya komponen masalah, terutamanya hipotesis, soalan penyelidikan, dan maklumat yang diperlukan.
 2. Tentukan Responden Sasaran: Pada peringkat awal, penyelidik harus mengenal pasti responden sasaran yang daripadanya maklumat akan dikumpulkan. Persoalan-persoalan mesti dibuat dengan mengingati jenis responden yang diajar. Seperti, soalan yang sesuai untuk askar-lawan mungkin tidak sesuai untuk seorang ahli perniagaan. Kelompok responden yang kurang beragam akan dipilih kerana lebih mempelbagaikan kumpulan itu, semakin sukar untuk merekabentuk kuesioner tunggal yang sesuai untuk seluruh kumpulan.
 3. Tentukan jenis Kaedah Temubual: Langkah seterusnya adalah untuk mengenalpasti cara responden dicapai . Dalam temu bual peribadi, responden dibentangkan dengan soal selidik dan berinteraksi secara bersemuka dengan pewawancara. Oleh itu, soalan-soalan yang panjang, kompleks dan pelbagai boleh ditanya dengan menggunakan kaedah wawancara peribadi. Dalam temu bual telefon, responden dikehendaki memberi jawapan kepada soalan melalui telefon. Di sini responden tidak dapat melihat soal selidik dan dengan itu kaedah ini membataskan penggunaan soalan-soalan kecil, mudah dan tepat.Soal selidik boleh dihantar melalui pos atau pos. Ia harus jelas dan mengandungi semua maklumat penting supaya responden dapat memahami setiap soalan dan memberikan respons yang lengkap. Soal-soal selidik elektronik dihantar terus kepada e-mel kepada responden dan dikehendaki memberi jawapan dalam talian.
 4. Mengatasi Ketidakmampuan dan Responden Tidak Bertanggung Jawab untuk Menjawab: Penyelidik tidak boleh menganggap bahawa responden dapat memberikan respons yang tepat kepada semua pertanyaan. Dia mesti berusaha untuk mengatasi ketidakupayaan responden untuk menjawab. Persoalan-persoalan itu harus dirancang dalam bahasa yang mudah dan mudah, sehingga mudah difahami oleh masing-masing responden. Dalam situasi di mana responden tidak dimaklumkan tentang topik minat, maka penyelidik boleh menanyakan soalan penyaring , soalan awal yang diminta dalam soal selidik untuk mengenal pasti calon responden untuk memastikan bahawa mereka memenuhi kehendak sampel.Walaupun dapat menjawab soalan itu, responden tidak mahu menumpukan masa untuk memberikan maklumat. Penyelidik mesti cuba memahami alasan di sebalik keengganan tersebut dan merekabentuk soal selidik dengan cara yang membantu dalam mempertahankan perhatian responden.
 5. Memutuskan Struktur Soalan: Penyelidik mesti membuat keputusan mengenai struktur soalan yang akan dimasukkan dalam soal selidik. Persoalannya boleh disusun atau tidak berstruktur. The soalan tidak berstruktur adalah soalan yang terbuka yang dijawab oleh responden dalam perkataan mereka sendiri. Soalan-soalan ini juga dipanggil sebagai soalan respons percuma atau jawab bebas .Walaupun, soalan berstruktur dipanggil sebagai soalan tertutup yang sebelum ini menentukan alternatif tindak balas. Soalan-soalan ini boleh menjadi soalan pilihan ganda, dikotom (ya atau tidak) atau skala.
 6. Tentukan Kandungan Soalan Individu: Setelah maklumat yang diperlukan ditentukan dan kaedah wawancara ditentukan, langkah seterusnya adalah menentukan kandungan soalan. Penyelidik mesti membuat keputusan tentang apa yang harus dimasukkan dalam soalan itu supaya ia menyumbang kepada maklumat yang diperlukan atau memberi maksud tertentu.Dalam beberapa situasi, soalan tidak langsung yang tidak berkaitan secara langsung dengan maklumat yang diperlukan boleh ditanya. Adalah berguna untuk bertanya soalan-soalan yang neutral pada awal soal selidik dengan niat untuk menubuhkan penglibatan dan hubungan responden. Ini dilakukan terutamanya apabila subjek soal selidik sensitif atau kontroversi. Penyelidik mesti cuba mengelakkan penggunaan soalan dua laras . Satu persoalan yang bercakap mengenai dua isu secara serentak, seperti Is jus sebenar yang enak dan minuman kesihatan yang menyegarkan?
 7. Tentukan Kata Soalan: Kandungan dan struktur soalan yang dikehendaki mesti diterjemahkan ke dalam kata-kata yang mudah difahami oleh responden. Pada langkah ini, penyelidik mesti menterjemahkan soalan dengan mudah sehingga maklumat yang diterima daripada responden adalah serupa dengan apa yang dimaksudkan.

  Sekiranya soalan itu ditulis dengan buruk, maka responden mungkin enggan menjawab atau mungkin memberikan jawaban yang salah. Sekiranya responden enggan memberi jawapan, maka ” tidak bertanggungjawab” timbul yang meningkatkan kerumitan analisis data. Sebaliknya, jika maklumat yang salah diberikan, maka “ralat tindak balas” timbul kerana hasilnya dipertikaikan.

 8. Tentukan Perintah Soalan: Pada langkah ini, penyelidik mesti menentukan urutan yang mana soalan-soalan akan diminta . Persoalan pembukaan adalah penting dalam mewujudkan penglibatan dan hubungan responden, dan dengan itu, soalan-soalan ini mesti menarik, tidak mengancam dan mudah. Biasanya, soalan terbuka yang meminta responden untuk pendapat mereka dianggap sebagai soalan pembukaan yang baik, kerana orang suka menyatakan pendapat mereka.
 9. Mengenalpasti Bentuk dan Layout: The format, kedudukan dan jarak soalan mempunyai kesan yang besar ke atas keputusan. Susun atur soal selidik adalah khusus untuk soal selidik sendiri. Soal selidik mesti dibahagikan kepada beberapa bahagian, dan setiap bahagian akan bernombor dengan tepat untuk mendefinisikan dengan jelas cabang-cabang soalan.
 10. Pengeluaran semula Soal Selidik: Di sini, kita bercakap tentang penampilan soal selidik, iaitu kualiti kertas di mana soal selidik ditulis atau dicetak. Sekiranya soal selidik diterbitkan pada kertas berkualiti rendah; maka responden mungkin merasakan penyelidikan tidak penting kerana kualiti respon akan terjejas.Oleh itu, adalah disyorkan untuk menghasilkan semula kuesioner pada kertas berkualiti yang mempunyai penampilan profesional. Sekiranya soal selidik mempunyai beberapa muka surat, maka ia perlu dibentangkan dalam bentuk buku kecil dan bukannya kepingan yang dipotong atau dibungkus bersama-sama.
 11. Pretesting: Pretesting bermakna menguji soal selidik pada beberapa responden terpilih atau sampel kecil responden sebenar dengan tujuan meningkatkan soal selidik dengan mengenal pasti dan menghapuskan masalah yang berpotensi. Semua aspek soal selidik mesti diuji seperti kandungan soalan, struktur, perkataan, urutan, bentuk dan susun atur, arahan, dan kesukaran soalan. Penyelidik mesti memastikan bahawa responden dalam pretest harus sama dengan mereka yang akhirnya akan ditinjau.

  Oleh itu, reka bentuk soal selidik adalah proses yang pelbagai yang memerlukan perhatian penyelidik untuk banyak maklumat.

SUMBER: businessjargons.com

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL