no comments

Petua untuk Membangunkan dan Menguji Soal Selidik / Instrumen

Soal selidik adalah kaedah pengumpulan data yang paling kerap digunakan dalam penyelidikan pendidikan dan penilaian. Soal selidik membantu mengumpulkan maklumat tentang pengetahuan, sikap, pendapat, tingkah laku, fakta, dan maklumat lain. Dalam kajian semula 748 kajian penyelidikan yang dijalankan dalam pendidikan pertanian dan Penyuluhan, Radhakrishna, Leite, dan Baggett (2003) mendapati bahawa 64% menggunakan soal selidik. Mereka juga mendapati bahawa satu pertiga daripada kajian yang dikaji semula tidak melaporkan prosedur untuk menentukan kesahihan (31%) atau kebolehpercayaan (33%). Pengembangan soal selidik yang sah dan boleh dipercayai adalah satu kemestian untuk mengurangkan ralat pengukuran. Groves (1987) mentakrifkan ralat pengukuran sebagai “percanggahan antara sifat responden dan respon tinjauan mereka” (ms 162).

Rajah 1

Pengembangan soal selidik yang sah dan boleh dipercayai melibatkan beberapa langkah yang mengambil masa yang agak lama. Artikel ini menerangkan langkah-langkah yang terlibat dalam pembangunan dan pengujian soal selidik yang digunakan untuk pengumpulan data. Rajah 1 menggambarkan lima langkah berurutan yang terlibat dalam pembangunan dan ujian soal selidik. Setiap langkah bergantung kepada penalaan halus dan ujian langkah-langkah sebelumnya yang mesti diselesaikan sebelum langkah seterusnya.

 

Langkah 1 – Latar Belakang

Dalam langkah awal ini, tujuan, objektif, soalan penyelidikan, dan hipotesis penyelidikan yang dicadangkan diperiksa. Menentukan siapa penonton, latar belakang mereka, terutamanya tahap pendidikan / pembacaan, akses, dan proses yang digunakan untuk memilih responden (sampel berbanding penduduk) juga merupakan sebahagian daripada langkah ini. Pemahaman menyeluruh terhadap masalah melalui pencarian dan bacaan sastera adalah suatu keharusan. Persediaan dan pemahaman yang baik mengenai Langkah 1 menyediakan asas untuk memulakan Langkah 2.

 

Langkah 2 – Konsep Penilaian Kuesioner

Selepas membangunkan pemahaman yang menyeluruh tentang penyelidikan, langkah seterusnya adalah untuk menghasilkan kenyataan / soalan untuk soal selidik. Dalam langkah ini, kandungan (dari kerangka / kerangka teoritis) diubah menjadi kenyataan / soalan. Di samping itu, satu pautan antara objektif kajian dan terjemahan mereka ke dalam kandungan ditubuhkan. Sebagai contoh, penyelidik mesti menunjukkan apakah kuesioner mengukur, iaitu pengetahuan, sikap, persepsi, pendapat, mengingati fakta, perubahan tingkah laku, dan lain-lain. Pemboleh ubah utama (pembolehubah bebas, bergantung, dan penyokong) dikenal pasti dan ditakrifkan dalam langkah ini .

 

Langkah 3 – Analisis Format dan Data

Dalam Langkah 3, tumpuan adalah pada penyataan / soalan penulisan, pemilihan skala ukuran yang sesuai, susunan soal selidik, format, pesanan pesanan, saiz fon, penutup depan dan belakang, dan analisis data yang dicadangkan. Timbangan adalah peranti yang digunakan untuk mengukur tindak balas subjek pada pemboleh ubah tertentu. Memahami hubungan antara tahap pengukuran dan kesesuaian analisis data adalah penting. Sebagai contoh, jika ANOVA (analisis varians) adalah satu mod analisis data, pembolehubah bebas mesti diukur pada skala nominal dengan dua atau lebih tahap (ya, tidak, tidak pasti), dan pemboleh ubah bergantung mesti diukur skala interval / nisbah (sangat bersetuju dengan tidak setuju).

 

Langkah 4 – Mewujudkan Kesahan

Hasil daripada Langkah 1-3, satu soal selidik draf bersedia untuk mewujudkan kesahihan. Kesahan adalah jumlah kesalahan sistematik atau terbina dalam pengukuran (Norland, 1990). Kesahan didirikan menggunakan panel pakar dan ujian lapangan. Jenis kesahihan (kandungan, pembinaan, kriteria, dan muka) yang digunakan bergantung kepada objektif kajian. Soalan-soalan berikut ditangani di Langkah 4:

 

Adakah soal selidik itu sah? Dengan kata lain, soal selidik mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur?

 

Adakah ia mewakili kandungan?

 

Adakah ia sesuai untuk sampel / penduduk?

 

Adakah soal selidik itu cukup komprehensif untuk mengumpulkan semua maklumat yang diperlukan untuk menangani tujuan dan matlamat kajian?

 

Adakah instrumen ini kelihatan seperti soal selidik?

Menangani soalan-soalan ini digabungkan dengan menjalankan ujian kebolehbacaan meningkatkan kesahihan soal selidik. Indeks Kabus, Kemudahan Membaca Flesch, Flesch-Kinkaid, dan Indeks Gunning-Fog adalah formula yang digunakan untuk menentukan kebolehbacaan. Kelulusan Lembaga Kajian Semula Institusi (LHDN) juga mesti diperolehi. Berikutan kelulusan LHDN, langkah seterusnya adalah untuk menjalankan ujian lapangan menggunakan mata pelajaran yang tidak termasuk dalam sampel. Buat perubahan, sesuai, berdasarkan ujian lapangan dan pendapat ahli. Sekarang soal selidik bersedia untuk ujian perintis.

 

Langkah 5 – Mewujudkan Kebolehpercayaan

Dalam langkah akhir ini, kebolehpercayaan kuesioner menggunakan ujian perintis dijalankan. Kebolehpercayaan merujuk kepada ralat rawak dalam pengukuran. Kebolehpercayaan menunjukkan ketepatan atau ketepatan instrumen ukur (Norland, 1990). Ujian perintis bertujuan untuk menjawab soalan itu, adakah soal selidik itu secara konsisten mengukur apa sahaja langkahnya?

 

Penggunaan jenis kebolehpercayaan (ujian semula, separuh berpecah, bentuk gantian, konsistensi dalaman) bergantung kepada jenis data (nominal, ordinal, interval / ratio). Sebagai contoh, untuk menilai relabiliti soalan diukur pada skala interval / nisbah, konsistensi dalaman adalah sesuai untuk digunakan. Untuk menilai kebolehpercayaan soalan pengetahuan, ujian-retest atau berpecah-separuh adalah sesuai.

 

Kebolehpercayaan ditubuhkan menggunakan ujian perintis dengan mengumpul data dari 20-30 mata pelajaran yang tidak termasuk dalam sampel. Data yang dikumpulkan dari ujian perintis dianalisis menggunakan SPSS (Pakej Statistik untuk Sains Sosial) atau perisian lain. SPSS menyediakan dua maklumat utama. Ini adalah “matriks korelasi” dan lajur “lihat alpha jika item dipadam”. Pastikan item / kenyataan yang mempunyai 0, 1, dan negatif dihapuskan. Kemudian lihat lajur “alpha jika item dipadam” untuk menentukan sama ada alpha boleh dibangkitkan dengan pemadaman item. Padamkan item yang meningkatkan kebolehpercayaan secara substansial. Untuk mengekalkan kandungan, memadam tidak lebih daripada 20% item. Pekali kebolehpercayaan (alpha) boleh berkisar dari 0 hingga 1, dengan 0 mewakili alat dengan penuh kesilapan dan 1 mewakili kesilapan kesilapan. Pekali kebolehpercayaan (alpha) dari .70 atau lebih tinggi dianggap kebolehpercayaan yang boleh diterima.

 

Kesimpulan

Pengembangan sistematik soal selidik untuk pengumpulan data adalah penting untuk mengurangkan kesilapan pengukuran – kandungan soal selidik, reka bentuk dan format soal selidik, dan responden. Konseptualisasi yang direka dengan baik kandungan dan transformasi kandungan ke dalam soalan (Langkah 2) adalah tidak penting untuk meminimumkan ralat pengukuran. Perhatian yang teliti terhadap perincian dan pemahaman tentang proses yang terlibat dalam membangun soal selidik adalah nilai yang sangat besar kepada pendidik Tambahan, pelajar siswazah, dan fakulti. Tidak mengikuti prosedur yang sesuai dan sistematik dalam pembangunan soal selidik, ujian, dan penilaian boleh menjejaskan kualiti dan penggunaan data (Esposito, 2002). Sesiapa yang terlibat dalam penyelidikan pendidikan dan penilaian, sekurang-kurangnya, ikuti lima langkah ini untuk membangunkan soal selidik yang sah dan boleh dipercayai untuk meningkatkan kualiti penyelidikan.

 

Sumber – Journal of Extension

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL