no comments

Metodologi: Pendekatan Kuantitatif vs Kualitatif

Terdapat dua pendekatan untuk mengumpul dan menganalisis data iaitu kualitatif dan kuantitatif. Setiap jenis pendekatan mempunyai objektif dan kaedah yang berbeza serta kedua-duanya adalah penting untuk memperoleh pelbagai jenis penemuan dalam penyelidikan.

Pendekatan kuantitatif dinyatakan dalam nombor dan graf. Ia digunakan untuk menguji atau mengesahkan teori dan andaian. Jenis penyelidikan ini boleh digunakan untuk mendapatkan fakta generalisasi mengenai topik. Antara contoh yang boleh dijalankan sebagai kaedah untuk menggunakan pendekatan kuantitaif adalah melalui tinjauan, penyelidikan eksperimen, penyelidikan pemerhatian dan analisis kandungan.

Pendekatan kualitatif dinyatakan dalam perkataan. Ia digunakan untuk memahami konsep, pemikiran atau pengalaman. Jenis penyelidikan ini membolehkan anda untuk mengumpul maklumat mendalam mengenai topik yang tidak difahami dengan baik. Antara contoh yang boleh dijalankan sebagai kaedah untuk menggunakan pendekatan  kualitatif adalah melalui temubual, kumpulan fokus, kajian kes dan analisis wacana.

 

Perbezaan antara penyelidikan kuantitatif dan kualitatif

Penyelidikan kuantitatif dan kualitatif menggunakan kaedah pengumpulan dan analisis data yang berbeza dan mereka membolehkan anda menjawab pelbagai soalan penyelidikan.

Aspek Kuantitatif Kualitatif
Fokus Memberi tumpuan kepada ujian teori dan hipotesis Menumpu kepada meneroka idea dan merumuskan teori atau hipotesis
Analisis Dianalisis melalui analisis matematik dan statistik Dianalisis dengan meringkaskan, mengkategorikan dan mentafsir
Hasil Dinyatakan dalam angka, graf dan jadual Dinyatakan dalam perkataan
Responden Memerlukan ramai responden (100 ke atas) Memerlukan beberapa responden (10-30 atau lebih)
Bentuk soalan Soalan tertutup (pelbagai pilihan jawapan) Soalan terbuka
Istilah utama pengujian, pengukuran, objektiviti pemahaman, konteks, kerumitan, subjektiviti

 

Kaedah pengumpulan data

Data kuantitatif dan kualitatif boleh dikumpul menggunakan pelbagai kaedah. Adalah penting untuk menggunakan kaedah pengumpulan data yang akan membantu menjawab soalan penyelidikan anda.

Kaedah pengumpulan data kuantitatif

 1. Survei: Senarai pertanyaan pilihan tertutup atau berganda yang diedarkan kepada sampel (dalam talian, secara peribadi atau melalui telefon).
 2. Eksperimen: Situasi di mana pembolehubah dikawal dan dimanipulasi untuk mewujudkan hubungan sebab-dan-kesan.
 3. Pemerhatian: Mematuhi orang dalam persekitaran semula jadi di mana pembolehubah tidak boleh dikawal.
 4. Analisis kandungan: Secara sistematik merekod kehadiran perkataan atau tema tertentu dalam satu set teks untuk menganalisis corak komunikasi.

Kaedah pengumpulan data kualitatif

 1. Temubual: Bertanyakan soalan terbuka secara lisan kepada responden.
 2. Kumpulan fokus: Perbincangan di antara sekumpulan orang mengenai topik untuk mengumpulkan pendapat yang boleh digunakan untuk penyelidikan selanjutnya.
 3. Kajian kes: Kajian mendalam tentang seseorang, kumpulan, acara atau organisasi.
 4. Kajian kesusasteraan: Penyiasatan karya yang diterbitkan oleh pengarang lain.

 

Bila menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif

Keadaan utama untuk menentukan sama ada penyelidikan anda perlu menggunakan data kualitatif atau kuantitatif adalah:

 • Gunakan penyelidikan kuantitatif jika anda ingin mengesahkan atau menguji sesuatu (teori atau hipotesis)
 • Gunakan penyelidikan kualitatif jika anda ingin memahami sesuatu (konsep, pemikiran, pengalaman)

Untuk kebanyakan topik penyelidikan, anda boleh memilih pendekatan kaedah kualitatif, kuantitatif atau campuran. Jenis yang anda pilih bergantung pada, antara lain, sama ada anda mengambil pendekatan penyelidikan secara induktif atau deduktif; soalan penyelidikan anda; sama ada anda melakukan penyelidikan eksperimen, penyelarasan atau deskriptif; dan pertimbangan praktikal seperti masa, wang, ketersediaan data dan akses kepada responden.

Sebagai contoh, seperti di bawah:

Soalan Penyelidikan: “Seberapa puaskah pelajar dengan pengajian mereka?”

Melalui pendekatan penyelidikan kuantitatif, anda meninjau 300 pelajar di universiti anda dan bertanya kepada mereka seperti: “pada skala 1-5, berapa puaskah anda dengan profesor anda?” Anda boleh melakukan analisis statistik pada data dan membuat kesimpulan seperti: “pada purata pelajar menilai profesor mereka 4.4”.

Melalui pendekatan penyelidikan kualitatif, anda melakukan wawancara mendalam dengan 15 orang pelajar dan bertanyakan mereka soalan terbuka seperti: “Seberapa puaskah anda dengan pelajaran anda?”, “Apakah aspek yang paling positif dalam program pengajian anda?” Dan “Apa yang boleh dilakukan untuk memperbaiki program pengajian? “Berdasarkan jawapan yang anda dapat, anda boleh meminta soalan susulan untuk menjelaskan perkara yang ditanyakan. Anda menyalin semua wawancara menggunakan perisian transkripsi dan cuba mencari persamaan dan corak.

Melalui pendekatan kaedah campuran, anda menjalankan temuduga untuk mengetahui sejauh mana pelajar berpuas hati dengan pelajaran mereka. Melalui soalan terbuka, anda mempelajari perkara yang tidak pernah anda fikirkan sebelumnya dan mendapat pandangan baru. Kemudian, anda menggunakan tinjauan untuk menguji pandangan ini pada skala yang lebih besar.Ia juga mungkin bermula dengan tinjauan untuk mengetahui trend keseluruhan, diikuti oleh wawancara untuk lebih memahami sebab-sebab di sebalik trend.

 

Bagaimana untuk menganalisis data kualitatif dan kuantitatif

Data kualitatif atau kuantitatif sendiri tidak dapat membuktikan atau menunjukkan apa-apa, tetapi perlu dianalisis untuk menunjukkan maksudnya berhubung dengan soalan penyelidikan. Kaedah analisis berbeza untuk setiap jenis data.

Menganalisis data kuantitatif

Data kuantitatif didasarkan pada nombor. Matematik mudah atau analisis statistik lebih canggih digunakan untuk menemui kesamaan atau corak dalam data. Hasilnya sering dilaporkan dalam graf dan jadual. Aplikasi seperti Excel, SPSS atau SAS boleh digunakan untuk mengira perkara seperti:

 • Skor purata
 • Bilangan kali diberikan jawapan tertentu
 • Korelasi atau penyebab antara dua atau lebih pembolehubah
 • Kebolehpercayaan dan kesahihan dapatan

Menganalisis data kualitatif

Data kualitatif lebih sukar untuk dianalisis daripada data kuantitatif. Ia terdiri daripada teks, imej atau video dan bukan nombor. Beberapa pendekatan biasa untuk menganalisis data kualitatif termasuk:

 • Analisis kandungan kualitatif: Mengesan kejadian, kedudukan dan makna perkataan atau frasa
 • Analisis tematik: Meneliti dengan teliti data untuk mengenal pasti tema dan corak utama
 • Analisis wacana: Mempelajari bagaimana komunikasi berfungsi dalam konteks sosial

 

Sumber: www.scribbr.com

 

 

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL