no comments

Kaedah Analisis Data: Kualitatif & Kuantitatif

Kaedah analisis data yang digunakan dalam proses penyelidikan ditentukan oleh kaedah penyelidikan yang digunakan. Dalam penyelidikan sosial, jika kita membahagikan kategori kaedah penyelidikan menjadi dua bahagian, iaitu kualitatif dan kuantitatif, kaedah analisis data yang digunakan juga dibahagikan kepada analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.

Jawatan ini akan menerangkan secara ringkas kaedah analisis data. Pemahaman mengenai kaedah analisis data yang akan dibentangkan di sini hanya terhad kepada penyelidikan sosial. Penjelasan mengenai definisi kaedah analisis data akan diikuti dengan ringkasan umum langkah-langkah untuk menjalankan analisis kualitatif dan kuantitatif.

Apakah kaedah analisis data?

Kaedah analisis data adalah tahap proses penyelidikan dimana data yang telah dikumpulkan dapat diproses untuk menjawab rumusan masalah. Pengurusan dan pemprosesan data adalah apa yang dipanggil analisis data.

Bagaimana anda menganalisis data? Jawapan untuk soalan ini saya akan sampaikan di sini adalah garis besar yang luas, iaitu untuk beberapa penyelidikan, data dianalisis dengan menggunakan teknik statistik. Beberapa kajian lain dengan menggunakan analisis tematik (pengekodan teks dan tafsiran teks).

Pembaca mungkin menduga bahawa analisis data menggunakan teknik statistik adalah analisis data kuantitatif. Walaupun analisis data menggunakan analisis tematik melalui pengekodan dan tafsiran teks adalah analisis data kualitatif. Selanjutnya kita membincangkan langkah-langkah mudah untuk setiap kaedah analisis.

Kaedah analisis data kuantitatif
Pengurusan data
Data kuantitatif biasanya mengambil bentuk dataset mentah. Tahap pengurusan data kuantitatif adalah untuk menukar dataset mentah menjadi yang lebih matang. Ini dilakukan dengan membersihkan. Pembersihan bermakna bahawa penyelidik “bersih” data mentah yang tidak relevan untuk diproses. Kesesuaian diperlukan untuk memahami rumusan masalah dan fokus penyelidikan supaya penapisan atau pemilihan data tidak berlaku kemudian.

Selepas hanya data berharga atau matang yang tersisa, penyelidik membuat pengurusan data dalam bentuk fail yang sedia untuk masuk. Kami menganggap bahawa pemprosesan data kuantitatif dilakukan menggunakan perisian seperti SPSS atau STATA. Pada peringkat ini penyelidik juga memeriksa kualiti data seperti sama ada data hilang atau ralat.

Kemasukan data
Kemasukan data kuantitatif boleh dilakukan secara manual atau dengan bantuan komputer . Kemasukan data dilakukan supaya pemprosesan boleh digunakan. Proses kemasukan data adalah proses pemindahan data dari instrumen penyelidikan seperti soal selidik ke dalam perisian komputer untuk analisis. Sekiranya data kuantitatif adalah dalam bentuk set data, dalam erti kata bahawa penyelidik tidak mengumpulkan data mentah sendiri dengan soal selidik atau soal selidik, maka penjelasan atau penapisan data adalah apa yang perlu dilakukan.

Melakukan statistik
Selepas data dimasukkan ke dalam perisian statistik, teknik statistik sedia untuk digunakan. Tahapan teknikal analisis data statistik mesti dikuasai oleh penyelidik atau pemproses data. Analisis menggunakan SPSS secara teknikalnya berbeza dari STATA atau yang lain. Selaras dengan kepakaran dan tahap keakraban para penyelidik dengan perisian statistik, teknik analisis sedia untuk digunakan.

Pengeluaran analisis statistik menggunakan SPSS atau STATA boleh dipaparkan dalam pelbagai bentuk seperti gambar rajah, jadual, graf atau yang lain. Sebelum ini, penyelidik mengkaji nilai elemen penting dalam statistik seperti p-nilai, outlier, chi square dan sebagainya.

Kaedah analisis data kualitatif
Pengurusan data
Penyelidikan kualitatif biasanya menggunakan temuduga dan pemerhatian partisipatif sebagai alat pengumpulan data. Ini menjadikan data kualitatif biasanya dalam bentuk teks atau naratif teks, termasuk penyelidikan kualitatif yang menggunakan penganalisis wacana sebagai kaedah penyelidikannya. Analisis wacana dan penyelidikan kualitatif lain menggunakan teks sebagai satu unit analisis.

Data selain daripada teks mesti mula ditukar kepada teks. Proses ini dipanggil transkripsi. Hasil wawancara dalam bentuk rekaman audio atau video perlu disalin untuk tujuan analitis. Proses transkripsi menjadi bahagian awal dan penting dalam peringkat pengurusan data penyelidikan kualitatif. Selain trankrip, proses biasa adalah terjemahan. Sudah tentu jika data teks memerlukan terjemahan.

Pengekodan
Semua bahan atau data yang dalam bentuk teks diuruskan berdasarkan tema khusus yang berkaitan dengan fokus kajian. Proses mengklasifikasikan teks mengikut tema dipanggil analisis tematik. Pada tahap ini data tekstual dikurangkan atau dipilih mengikut keperluan penyelidikan. Pengekodan adalah proses mengenal pasti tema dari hasil transkrip yang telah dibaca. Data berkod dilabel untuk memudahkan analisis.

Perlu diingat bahawa proses pengekodan adalah proses yang intensif, bukan linear dan satu arah langsung jadi. Perlu menyemak setiap transkrip dengan hati-hati dan berulang kali. Selepas data tertentu dipecah menjadi bahagian mengikut tema dan dilabelkan, adalah tidak biasa bagi penganalisis untuk menyemak teks transkrip untuk semakan lanjut. Penganalisis atau penyelidik juga mengkaji urutan hasil coding antara transkrip dan mencari hubungan antara label teks yang berbeza. Oleh itu, proses pengekodan adalah proses menyeberang dan pergi berulang dari transkrip ke coding hasil, label, transkrip lain dan sebagainya sehingga tidak ada data relevan yang tersisa.

Tafsiran data
Proses mentafsirkan data sebenarnya telah dilakukan serentak semasa pengekodan. Apabila mengklasifikasikan, penyelidik membaca transkrip dengan hati-hati dan kemudian memecahnya ke dalam beberapa tema yang telah diperolehi daripada perumusan masalah penyelidikan. Apabila mengklasifikasikan usaha tafsiran data yang dijalankan. Langkah mentafsir dalam memahami data sosial menunjukkan unsur subjektiviti penyelidik dalam analisis data kualitatif.

Seperti proses pengekodan, cubaan mentafsir data tidak dilakukan hanya sekali, tetapi diulang. Data teks yang telah dikategorikan mengikut tema ditakrifkan semula untuk mencari hubungan antara tema dalam label atau kod yang berbeza. Penyelidikan sosial selalu melibatkan tafsiran. Di satu pihak, tafsiran menunjukkan unsur subjektiviti dalam penyelidikan. Sebaliknya, di sinilah kekuatan penyelidikan kualitatif adalah di mana penyelidik sebagai sebahagian daripada instrumen kajian memainkan peranan penting dalam proses analisis.

Tahap analisis data pada dasarnya merupakan usaha untuk mengurangi data. Data perlu dikurangkan kerana tidak mungkin para penyelidik memproses semua maklumat yang mereka kumpulkan. Pengurangan data adalah proses penting untuk memahami data secara rasional, kritis dan instrumen untuk tujuan penyelidikan.

Proses pengurangan data dalam penyelidikan kuantitatif menghasilkan graf, jadual, rajah, dan sebagainya yang menunjukkan hasil mengukur fenomena dalam bentuk angka. Dalam penyelidikan kualitatif, pengurangan data menghasilkan naratif atau perihalan tematik dalam laporan penyelidikan.

SUMBER: sosiologis.com

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL