no comments

Jenis Teknik Analisis Data

Terdapat pelbagai jenis teknik pengumpulan data, termasuk:

Teknik analisis taksonomi ( analisis cukai ) 

Pada peringkat ini, penyelidik berusaha memahami  domain  tertentu mengikut fokus masalah atau sasaran penyelidikan. Setiap domain difahami secara mendalam, kemudian dibahagikan kepada sub-domain, sub-domain dibahagikan dengan lebih terperinci ke dalam bahagian yang lebih spesifik sehingga tidak ada lagi yang tersisa atau habis .

Dengan teknik analisis ini, penyelidik dapat meneroka domain dan sub-domain penting melalui perundingan dengan bahan perpustakaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Analisa taksonomi adalah analisis yang bukan hanya penerokaan umum, tetapi analisis yang memberi tumpuan kepada domain tertentu yang sangat berguna untuk menggambarkan fenomena atau masalah yang menjadi sasaran kajian.

Pengumpulan data dijalankan secara berterusan melalui pemerhatian, wawancara mendalam dan dokumentasi supaya data yang dikumpul menjadi besar. Analisis taksonomi dijalankan ke atas semua data yang dikumpulkan berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Hasil analisis boleh dibentangkan dalam bentuk gambar rajah kenalan, rajah garis dan simpang.

Teknik Analisa Interaktif Miles & Huberman 

Teknik analisis ini adalah teknik analisis untuk analisis data kualitatif. Penganalisis kualitatif mencipta gambar pengurangan atau mekanistik siri proses berulang yang kompleks dan tidak dapat dinafikan.

Walau bagaimanapun, penilai telah mengenal pasti beberapa persamaan asas dalam proses pemahaman data kualitatif, iaitu dengan mengamalkan rangka kerja yang dibangunkan oleh Miles dan Huberman (1994) untuk menerangkan fasa utama analisis data: pengurangan data, persembahan data, dan kesimpulan dan pengesahan.

Teknik Analisis Kandungan ( Kandungan Anlisis ).

Teknik analisis  kandungan (analisis kandungan) adalah teknik penyelidikan yang mempunyai sifat membincangkan secara mendalam kandungan maklumat yang ditulis atau dicetak dalam media massa. Perintis teknik ini ialah Harold D. Lasswell, dia yang mempelopori teknik simbol pengekodan, iaitu untuk merekodkan simbol atau mesej secara sistematik, kemudian diberikan tafsiran.

Analisis kandungan boleh digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, sama ada dalam bentuk surat khabar, berita radio, iklan televisyen atau semua bahan dokumentasi lain. Hampir semua disiplin sains sosial boleh menggunakan analisis kandungan sebagai teknik / kaedah penyelidikan.

Teknik Analisis Domain ( Analisis Domain ) 

Teknik analisis domain adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis keterangan objek penyelidikan secara umum atau paras permukaan, tetapi relatif utuh mengenai objek penyelidikan. Teknik ini biasanya digunakan dalam penyelidikan yang bertujuan untuk penerokaan.

Ini bermakna hasil kajian hanya disasarkan untuk mendapatkan gambaran penuh objek yang sedang dikaji, tanpa perlu terperinci secara terperinci unsur-unsur yang wujud dalam integriti objek penyelidikan. Sebagai contoh, apabila seorang penyelidik akan menganalisis tentang institusi sosial, maka kategori domain atau simbol institusi sosial adalah: keluarga, kolej, hospital, sekolah asrama, organisasi belia.

Teknik Analisis Perbandingan Tetap ( Analisa Perbandingan berterusan )  

Teknik analisis perbandingan adalah teknik yang digunakan untuk membandingkan peristiwa atau kejadian yang berlaku apabila penyelidik menganalisis peristiwa tersebut dan dijalankan secara berterusan sepanjang kajian.

Berney G. Galaser dan Anselm L. Strouss mencadangkan beberapa Teknik Perbandingan Tetap, iaitu teknik analitikal untuk membandingkan peristiwa-peristiwa yang boleh digunakan untuk setiap kategori, tahap menggabungkan kategori dan ciri-ciri mereka, tahap mengehadkan skop teori dan tahap teori penulisan.

Teknik Analisis Kualitatif

Teknik analisis dalam contoh penyelidikan kualitatif adalah teknik analisis yang lebih menekankan aspek pemahaman yang mendalam tentang masalah daripada melihat masalah untuk penyelidikan generalisasi.

Teknik analisa dilakukan secara mendalam (  analisis mendalam  ), yang bertujuan untuk menguji masalah berdasarkan kes demi kasus karena ada keyakinan bahwa sifat suatu masalah akan berbeda dengan sifat masalah lain. Tujuan teknik analisis ini bukan untuk menghasilkan generalisasi tetapi pemahaman yang mendalam tentang masalah.

Teknik Analisis Statik f

Teknik analisis dalam contoh penyelidikan kuantitatif adalah pengumpulan data yang menekankan objektif mengukur aspek fenomena sosial. Untuk dapat membuat pengukuran, setiap fenomena sosial diterangkan ke dalam beberapa komponen masalah, pemboleh ubah dan petunjuk.

Setiap pembolehubah yang ditentukan diukur dengan memberikan simbol nombor berbeza mengikut kategori maklumat yang berkaitan dengan pemboleh ubah tersebut. Dengan menggunakan simbol-simbol nombor ini, teknik pengiraan matematik kuantitatif boleh dilakukan, supaya dapat menghasilkan kesimpulan yang lazim dalam suatu parameter.

Tujuan utama menggunakan teknik ini adalah untuk menjelaskan masalah tetapi menghasilkan generalisasi. Generalisasi adalah realiti kebenaran yang berlaku dalam realiti tentang masalah yang dijangka berlaku untuk populasi tertentu.

Teknik Analisis Data Deskriptif .

Teknik analisis data deskriptif adalah teknik analitik yang digunakan untuk menganalisis data dengan menerangkan atau menerangkan data yang dikumpulkan tanpa niat untuk membuat generalisasi dari hasil kajian.

Termasuk dalam teknik analisis ini termasuk pembentangan data dalam bentuk graf, jadual, persentase, frekuensi, rajah, graf, min, mod dan lain-lain. Itulah penjelasan mengenai teknik analisis data deskriptif.

Teknik analisis statistik data

Teknik analisis data statistik adalah teknik bagaimana mengumpul data atau fakta, proses, hadir, dan menganalisis, membuat kesimpulan dan membuat keputusan yang munasabah berdasarkan fakta dan analisis yang dijalankan.

Teknik analisis data inferens

Teknik analisa data inferens adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Ciri-ciri teknik analisis ini adalah penggunaan formula statistik tertentu, maka hasil perhitungan yang telah dilakukan kemudian akan menjadi dasar untuk membuat generalisasi berasal dari samber untuk populasi kajian .

Oleh itu, statistik inferens mempunyai fungsi untuk merumuskan hasil penyelidikan sampel dalam populasi. Selaras dengan fungsi ini, statistik inferens sangat berguna untuk penyelidikan sampel.

 

SUMBER: DosenPPKN.com

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL