no comments

Apakah yang dimaksudkan dengan Kajian Soal Selidik

Kajian Soal Selidik: Contoh dan Penerangan

Objektif : Tujuan soal selidik ini dijalankan adalah untuk : – meramal tabiat pengguna. – mengukur tahap kesedaran serta kesediaan pembeli menerima produk baru. – mengetahui jenis ikan yang di gemari. – menerima cadangan atau komen dari pembeli. – mempromosikan jenama. – langkah awal dalam meneroka pasaran. Kaedah : Sebanyak 1500 borang soal selidik telah diedarkan secara rawak di pelbagai tempat.

Di dalam borang ini kami telah menggunakan skala “Sangat Bersetuju”, “Bersetuju”, “Natural”, “Tidak Bersetuju” dan “Sangat Tidak Bersetuju” bagi mengukur tahap kesedaran serta kesediaan pembeli untuk menerima produk baru. Kami telah mengklasifikasikan “Sangat Bersetuju” dan “Bersetuju” sebagai indikator pasaran sedia ada. Bagi “Natural” pula, kami klasifikasikan sebagai pasaran yang boleh di teroka. Klasifikasi bagi “ Tidak Bersetuju” dan “Sangat Tidak Bersetuju” pula adalah sebagai pasaran yang memerlukan masa untuk di teroka. Bagi meramalkan tabiat pembeli, responden bebas memilih lebih dari satu pilihan atau menyatakan sendiri pernyataan yang paling tepat dengan mereka.

Soal selidik merupakan satu set soalan atau item dalam bentuk tulisan. Ia merupakan satu alat yang dibentuk secara khusus untuk mengumpul maklumat bagi tujuan analisis yang dapat menjawab persoalan kajian. Bidang perniagaan dan bidang pendidikan merupakan dua bidang yang kerap menggunakan borang soal selidik ini dengan kerap.

Individu yang membina borang soal selidik ini perlulah berpengetahuan luas agar soalan yang dibina adalah wajar, boleh dipercayai dan tidak dipengaruhi emosi. Menurut Gillham (2000), terdapat beberapa sebab mengapa borang soal selidik menjadi pilihan kebanyakkan pengkaji : Kos membina borang selidik yang murah dan masa yang diperuntukkan singkat. Pengkaji boleh memperolehi data atau maklumat dari jumlah responden yang lebih ramai dan cepat.

Responden boleh memilih tempat dan masa yang mereka mahukan bagi melengkapkan borang soal selidik yang diberikan. Soalan tertutup lebih mudah kerana keseragaman jawapan responden dan ia lebih mudah untuk dianalisis. Kemungkinan wujud responden tiada nama. Pengkaji boleh mengenal pasti responden yang tiada nama itu dengan mengenal pasti kepada siapa pengkaji menghantar borang soal selidiknya. Maklumat prasangka yang kurang berbanding temuramah. Hal ini kerana, adakalanya penemuramah akan salah tafsir maklumat yang diberikan oleh responden  Namun, pengumpulan data menggunakan borang soal selidik juga mempunyai kelemahannya.

Antara kelemahan borang soal selidik ialah :

Tidak semua responden yang mahu melengkapkan borang soal selidik. Borang soal selidik yang terlalu panjang adalah amat bahaya. Gillham (2000) menyarankan supaya borang soal selidik dibina antara 4 hingga 6 muka surat sahaja. Sesetengah individu lebih gemar menggunakan bahasa komunikasi berbanding dengan menulis perkataan. Kemungkinan responden menjawab soalan dengan sambil lewa, memberi jawapan yang kurang tepat atau mengelirukan.

SUMBER: MShahrulnizam

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL