no comments

ANALISIS DATA PENYELIDIKAN KUALITATIF

Analisis data kualitatif adalah usaha yang dijalankan dengan bekerja dengan data, menganjurkan data, menyusunnya ke dalam unit-unit yang boleh diurus, menyusunnya, mencari dan mencari corak, menemui apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang boleh diberitahu kepada orang lain. (Bogdan & Biklen, 1982). Analisis adalah kajian untuk mencari pola (paterns). Pola di sini merujuk lebih kepada corak budaya daripada semata-mata keadaan sosial domain kebudayaan (domain budaya) adalah kategori makna budaya yang melibatkan kategori yang lebih kecil.

Pada dasarnya, analisis data adalah satu aktiviti untuk menganjurkan, menyusun, kumpulan, kod atau menandatangani, dan mengkategorikannya supaya penemuan berdasarkan kepada fokus atau masalah yang anda ingin jawab. Melalui satu siri aktiviti, data kualitatif yang biasanya bertaburan dan disusun boleh dipermudah untuk akhirnya difahami dengan mudah. Dalam bahagian analisis data, proses pengesanan yang sistematik dan menetapkan transkrip wawancara, nota medan dan bahan lain diterangkan supaya para penyelidik dapat mengemukakan penemuan mereka. Analisis ini melibatkan kerja-kerja, menganjurkan, menyelesaikan dan mensintesis corak data dan mencari, mendedahkan perkara-perkara penting, dan menentukan apa yang dilaporkan. Dalam kajian kualitatif, analisis data dijalankan semasa dan selepas pengumpulan data, dengan teknik seperti analisis domain, analisis taksonomi, analisis kompaun, dan analisis tema. Dalam kes ini, penyelidik boleh menggunakan statistik tanpa statistik, logik, etika, atau estetik. Dalam perihalan menganalisis data ini supaya contoh operasi diberikan, contohnya matriks dan logik.

Analisis data kualitatif sebenarnya bermula apabila penyelidik mula mengumpul data, dengan menyusun data apa yang benar-benar penting atau tidak. Langkah penting atau tidak merujuk kepada sumbangan data kepada usaha untuk menjawab fokus penyelidikan. Dalam penyelidikan bidang ini boleh terjadi kerana memperoleh data yang sangat menarik, para penyelidik mengubah fokus penyelidikan. Ini boleh dilakukan kerana perjalanan penyelidikan kualitatif adalah kitaran, jadi fokus yang telah dirancang dari awal dapat berubah di tengah-tengah jalan kerana penyelidik mencari data yang sangat penting, yang sebelumnya tidak dapat dibayangkan. Melalui data, maklumat yang lebih bermakna akan diperolehi. Untuk dapat mengetahui makna data atau maklumat ini, ia memerlukan pemahaman yang mendalam, kepintaran, kreativiti, sensitiviti konseptual, pengalaman dan kepakaran para penyelidik. Kualiti hasil analisis data kualitatif sangat bergantung kepada faktor-faktor ini. Menurut Prof. Dr. Sugiyono, analisis data terdiri daripada Analisis Data Terdahulu dalam bidang dan Analisis Data di lapangan.

Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahawa analisis data semasa pengumpulan data membawa para penyelidik untuk merenung antara memikirkan data sedia ada dan membangun strategi untuk mengumpulkan data baru. Membuat pembetulan kepada maklumat yang kurang jelas dan mengarahkan analisis berterusan berkenaan dengan kesan kerja lapangan yang menghasilkan. Langkah-langkah yang diambil dalam pengumpulan data adalah penyusunan helaian ringkasan kenalan, membuat kod, corak pengekodan (corak pemodelan) dan memberikan memo.

Lembaran ringkasan kenalan adalah helaian yang mengandungi satu siri fokus atau soalan ringkasan mengenai kenalan bidang tertentu. Dalam kes ini, penyelidik meneliti nota medan, dan menjawab setiap soalan secara ringkas untuk membangunkan keseluruhan ringkasan mata utama dalam hubungan itu. Persoalannya boleh dirumuskan:

1) Apakah yang akan didedahkan kepada orang, peristiwa atau situasi?

2) Tema dan isu apa yang berkaitan dengannya?

3) Tempat mana yang mempunyai tenaga paling dalam hubungan seterusnya, dan maklumat apa yang akan dijejaki?

Lembaran ringkasan hubungan boleh dibuat lebih khusus dan tidak begitu “terbuka”, disertai dengan kod. Masalah yang dihadapi dalam pengumpulan data adalah sejumlah besar nota medan dan dokumen yang dikumpulkan, supaya dapat membuat sukar bagi penyelidik untuk menangkap makna penting dan menyusun semula mereka, dan menyelaraskannya ke dalam unit yang siap untuk dianalisis. Pengekodan bermula dengan menyusun senarai kod. Dalam senarai kod yang boleh didengar di Miles & Huberman, 1984: 58-59; terdapat 3 tiang, iaitu lajur yang mengandungi label deskriptif untuk kategori umum dan kod yang bersangkutan dengan kategori, kemudian lajur yang mengandungi kod secara terperinci, sedangkan yang terakhir adalah lajur yang mengandungi kunci yang merujuk pada pertanyaan atau pertanyaan sub penyelidikan, di mana kod itu diperolehi. Pemberian kod biasanya dilakukan di tepi kiri dan kanan nota medan. Kod corak adalah kod penjelasan atau kesimpulan, yang merupakan kod yang mengenal pasti tema, corak atau penjelasan yang muncul demi analisis selanjutnya. Pengekodan pada dasarnya menarik sejumlah besar bahan bersama menjadi lebih bermakna dan dapat dikenalpasti. Proses ini boleh dikatakan sebagai “meta-coding”. Pengekodan dimaksudkan sebagai alat untuk meringkaskan segmen data, selain pola pengkodean adalah cara untuk menyusun ringkasan data ke dalam sejumlah kecil tema atau constructs. Pengumpulan data adalah pekerjaan yang sangat menarik dan pengekodan biasanya mengambil banyak tenaga, di mana penyelidik dibanjiri dengan pelbagai maklumat. Ini membolehkan para penyelidik lupa untuk menangkap maksud umum atau gejala apa yang sedang berlaku. Membuat memo adalah salah satu cara untuk mengatasinya.

Analisis data selepas pengumpulan data, pada peringkat ini penyelidik terlibat dalam banyak aktiviti dalam pembentangan atau penampilan (paparan) data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Pengkaji kualitatif melakukan banyak teks naratif. Paparan ialah format yang menyajikan maklumat secara sistematik kepada pembaca. Penyelidikan kualitatif menumpukan pada kata-kata, tindakan orang yang berlaku dalam konteks tertentu, yang mana konteks dapat dilihat sebagai aspek yang relevan dengan keadaan yang bersangkutan, serta aspek sistem sosial yang relevan di mana seseorang berfungsi sebagai contoh: bilik darjah, sekolah, jabatan, syarikat, keluarga, ejen, masyarakat setempat dan sebagainya.

Dari pengalaman melakukan penyelidikan kualitatif beberapa kali, model analisis data yang diperkenalkan oleh Spradley (1980), dan Glaser dan Strauss (1967) dapat digunakan sebagai pedoman. Walaupun tidak standard, ini bermakna setiap penyelidik kualitatif dapat mengembangkannya sendiri, secara umum, model analisis digambarkan seperti berikut:

 1. Analisis Domain (analisis Domain).

Analisis domain pada asasnya merupakan percubaan oleh penyelidik untuk mendapatkan gambaran umum data untuk menjawab fokus penyelidikan. Caranya adalah membaca data skrip secara umum dan teliti untuk mendapatkan sebarang domain atau domain dalam data. Pada peringkat ini, penyelidik tidak perlu membaca dan memahami data secara terperinci dan terperinci kerana sasarannya hanya untuk mendapatkan domain atau domain. Hasil analisis ini masih dalam bentuk pengetahuan “permukaan” dari berbagai domain konseptual. Dari hasil bacaan, perkara-perkara penting dari kata-kata, frasa atau juga ayat diperoleh untuk membuat nota marjinal. Terdapat 3 elemen asas domain, iaitu istilah Cover, Termasuk istilah dan hubungan Semantik. Terdapat enam peringkat analisis domain, iaitu:

(a) Pilih salah satu hubungan semantik untuk bermula dari sembilan hubungan semantik sedia ada; (b) Sediakan helaian analisis domain; (c) Pilih satu contoh sampel nota medan terakhir yang dibuat untuk memulakan; (d) Cari istilah rujukan dan istilah separa yang sepadan dengan hubungan semantik nota medan; (e) Mengulangi usaha mencari domain sehingga semua hubungan semantik habis; (f) Buat senarai domain yang dijumpai (dikenalpasti).

 1. Analisis Taksonomi.

Taksonomi adalah satu kumpulan kategori dalam organisasi berdasarkan hubungan semantik. Jadi taksonomi adalah pecahan domain budaya. Pada peringkat analisis taksonomi, penyelidik cuba memahami domain tertentu mengikut fokus masalah atau sasaran kajian. Setiap domain mula difahami dengan mendalam, dan membahagikannya semula ke sub-domain, dan dari sub-domain akan dibahagikan lagi ke bahagian yang lebih spesifik sehingga tidak ada lagi yang tersisa, atau habis. Dalam fasa analisis ini para penyelidik dapat meneroka domain dan sub-domain penting melalui perundingan dengan bahan perpustakaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Tujuh langkah yang diambil dalam analisis taksonomi ialah: (a) Memilih satu domain untuk menganalisis;

(b) Mencari persamaan berdasarkan hubungan semantik yang sama digunakan untuk domain itu; (c) Mencari istilah terma tambahan; (d) Carilah domain lebih besar dan lebih inklusif yang boleh dimasukkan sebagai sub-bahagian domain yang dianalisis; (e) Membentuk taksonomi sementara; (f) Pegang temuduga yang fokus untuk memeriksa analisis yang telah dilakukan; (g) Membina taksonomi sepenuhnya.

 1. Analisis Pelengkap (Analisis Komponen).

Pada tahap ini penyelidik cuba untuk membezakan unsur-unsur dalam domain yang diperolehi. Elemen kontras diisih dan kemudian pengkategorian yang relevan kemudian dibuat. Kedalaman pemahaman tercermin dalam keupayaan untuk mengklasifikasikan dan menentukan ahli domain, juga memahami ciri-ciri tertentu yang berkaitan. Dengan mengenali warga negara, memahami persamaan dan hubungan dalaman, dan perbezaan antara warga negara, pemahaman yang komprehensif dan mendalam dapat diperoleh dan perkara pokok. Terdapat lapan langkah dalam menganalisis komponen ini, iaitu: (a) Memilih domain untuk dianalisis; (b) Mengenal pasti semua kontral yang telah dijumpai; (c) Sediakan helaian paradigma; (d) Mengidap, pengenalan dimensi kontras yang mempunyai dua nilai; (e) Menggabungkan dimensi kontras yang berkait rapat dengan satu; (f) Sediakan soalan-soalan berbeza untuk ciri-ciri yang tidak wujud; (g) Pegang pemerhatian yang dipilih untuk menyelesaikan data; (h) Sediakan paradigma lengkap.

 1. Analisis Tema Budaya (Menemui Tema Budaya).

Analisis Tema Kebudayaan adalah analisis dengan memahami gejala-gejala biasa analisis terdahulu. Analisis ini cuba mengumpulkan banyak tema, fokus budaya, nilai-nilai, dan simbol-simbol kebudayaan yang wujud di setiap domain. Di samping itu, analisis ini bertujuan untuk mencari hubungan yang terkandung dalam domain dianalisis, supaya ia akan membentuk keseluruhan holistik, yang akhirnya mendedahkan tema yang dominan dan kurang dominan. Pada peringkat ini para penyelidik menjalankan: (1) dengan teliti membaca keseluruhan nota penting, (2) memberi kod mengenai topik penting, (3) menyusun tipologi, (4) membaca literatur yang berkaitan dengan masalah dan konteks kajian. Berdasarkan semua analisis, penyelidik menjalankan pembinaan semula dalam bentuk deskripsi, naratif dan hujah. Sekali lagi, inilah kepekaan, kecerdasan, keupayaan dan keahlian para penyelidik untuk dapat membuat kesimpulan secara umum berdasarkan objektif penyelidikan. Tujuh cara untuk mencari tema adalah: (a) Meleleh; (b) Mengendalikan analisis komponen terma rujukan; (c) Mencari perspektif yang lebih luas melalui carian domain dalam pandangan budaya; (d) Menguji dimensi kontras semua domain yang telah dianalisis; (e) Mengenal pasti domain yang teratur; (f) Mewujudkan imej untuk menggambarkan hubungan antara domain; (g) Mencari tema sejagat, yang dipilih dari satu daripada enam topik: konflik sosial, percanggahan budaya, teknik kawalan sosial, hubungan sosial peribadi, mendapatkan dan mengekalkan status dan menyelesaikan masalah. Selaras dengan topik penyelidikan, apa yang dipilih adalah untuk menyelesaikan masalah ini.

 1. Analisis Perbandingan Tetap (Penyelidikan Teori Terpusat)

Dalam pendekatan teori yang berasas ini, penyelidik menumpukan dirinya pada penerangan terperinci sifat / sifat data yang dikumpul, sebelum cuba menghasilkan lebih banyak pernyataan teoritis umum. Apabila rekod sandaran yang mencukupi mempunyai perihalan tepat tentang fenomena sosial yang berkaitan, penyelidik boleh mula hipotesis hubungan antara fenomena yang ada, dan kemudian menguji mereka dengan menggunakan sebahagian lagi data. Tiga aspek penting dalam aktiviti yang perlu dilakukan, iaitu:

– Tulis nota atau penulisan nota.

– Mengenal pasti konsep atau penemuan atau pengenalan konsep.

– Membangunkan sempadan konsep dan teori atau pembangunan definisi konsep dan penjelasan teori.

Analisis Data Kualitatif adalah satu proses yang merangkumi:

Catat orang-orang yang menghasilkan nota medan, dengan kod yang diberikan supaya sumber data masih dapat dikesan,

Mengumpul, menyusun, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat gambaran dan membuat indeks,

Berfikir dengan menjadikan kategori data mempunyai makna, mencari dan mencari corak umum, hubungan dan penemuan. (Seiddel, 1998).

Dalam menganalisis data kualitatif, perkataan dibina dari hasil wawancara dan perbincangan kumpulan fokus mengenai data yang perlu dijelaskan dan diringkaskan. Tahap analisis data kualitatif adalah seperti berikut:

 1. Memperkenalkan diri dengan data melalui ulasan kesusasteraan;
 2. Membaca, mendengar dan melihat;
 3. Transkrip tuisyen dari perakam;
 4. Menetapkan dan mengindeks data yang telah dikenalpasti;
 5. Anonymous daripada data sensitif;
 6. Pengekodan;
 7. Kenal pasti tema;
 8. Re-coding;
 9. Pembangunan kategori;
 10. Terokai hubungan antara kategori;
 11. Pengulangan tema dan kategori;
 12. Membina teori dan menggabungkan pengetahuan sebelumnya;
 13. Menguji data dengan teori-teori lain; dan
 14. Menulis laporan, termasuk dari data asal jika sesuai (seperti petikan dari temuduga).

Pelaksanaan analisis mempunyai empat ciri asas iaitu: (1) analisis induktif, (2) dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data, (3) interaktif, (4) proses kitaran. Analisis dalam kajian kualitatif adalah induktif. Maklumat yang dikumpulkan dalam bidang ini digunakan untuk membuat kesimpulan akhir, bukan untuk membuktikan hipotesis. Oleh itu penyelidik mesti meneroka maklumat secepat mungkin. Proses analisis data dilakukan serentak dengan pengumpulan data. Iaitu, analisis mestilah dijalankan dari awal, tidak sama dengan analisis data dalam penyelidikan kuantitatif yang dilakukan setelah semua data dikumpulkan. Proses interaktif juga dilakukan pada masa pengumpulan data masih berjalan, contohnya dalam bentuk perbandingan antara unit data, data pengelompokan, dan pengumpulan data selesai, dalam penyusunan laporan yang melibatkan analisis akhir. Proses kitaran dijalankan dari awal pengumpulan data hingga ke akhir sebagai kesinambungan proses pantulan (Sutopo, 2005).

Menurut Lexy J. Moleong, dalam penyelidikan kualitatif terdapat tiga model analisis data, iaitu (1) kaedah perbandingan konstan seperti yang dinyatakan oleh Glaser & Strauss dalam bukunya Discovery of Grounded Research. (2) Kaedah analisis data mengikut Miles & Huberman kerana ia dibentangkan dalam buku Analisis Data Kualitatif). (3) kaedah analisis data menurut Spradley seperti yang terdapat dalam buku Pengamatan Pesertanya.

Dinamakan kaedah komparatif yang berterusan kerana dalam analisis data, sentiasa membandingkan satu datum dengan datum lain, dan kemudian sentiasa membandingkan kategori dengan kategori lain. Secara umum proses analisis data merangkumi: pengurangan data, pengkategorian data, sintesis, dan berakhir dengan penyediaan hipotesis kerja.

Miles dan Huberman, menyatakan bahawa aktiviti dalam analisis data kualitatif dijalankan secara interaktif dan berlangsung secara berterusan sehingga selesai, sehingga data tepu. Saiz ketepuan data tidak ditunjukkan oleh data atau maklumat baru yang diperolehi. Aktiviti dalam analisis termasuk pengurangan data (pengurangan data), penyampaian data (paparan data), dan membuat kesimpulan dan pengesahan (lukisan kesimpulan / pengesahan).

Dalam analisis data, penyelidik mesti terlebih dahulu memahami konsep asas analisis data. Analisis data adalah proses menyusun dan menyusun data ke dalam corak, kategori, dan unit penerangan asas supaya tema boleh didapati dan hipotesis kerja boleh dirumuskan seperti yang dicadangkan oleh data.

Analisis data dalam penyelidikan kualitatif boleh dilakukan kerana data diperolehi di lapangan. Cuba jangan mendapatkan data yang terdedah kepada pelbagai pengaruh, termasuk minda penyelidik supaya ia tercemar. Sekiranya analisis terlalu panjang, data akan tamat tempoh.

Dari analisis data dapat diperoleh tema dan perumusan hipotesis. Untuk pergi ke tema dan mendapatkan rumusan hipotesis, tentunya ia mesti berdasarkan kepada penyelidikan dan perumusan masalah.

Analisis dan penafsiran data adalah tahap yang mesti diluluskan oleh seseorang penyelidik. Urutan itu berada di pentas selepas peringkat pengumpulan data. Dalam erti kata yang sempit, analisis data ditakrifkan sebagai aktiviti pemprosesan data, yang terdiri daripada tabulasi dan rekapitulasi data.

Tabulasi data dinyatakan sebagai proses mengintegrasikan atau menyepadukan sejumlah data dan maklumat yang diperoleh oleh penyelidik dari setiap sasaran penyelidikan, ke dalam satu unit senarai, supaya data yang diperoleh menjadi mudah dibaca atau dianalisa. Rekapitulasi adalah langkah tambahan setiap kumpulan sasaran penyelidikan yang mempunyai karakter yang sama, berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh penyelidik.

Dalam proses pelaksanaan, peringkat pemprosesan data tidak cukup untuk hanya terdiri daripada tabulasi dan rekapitulasi, tetapi termasuk banyak peringkat. Antaranya ialah peringkat pengurangan data, persembahan data, tafsiran data dan kesimpulan / pengesahan. Lebih daripada itu, pemprosesan data, yang bukan hanya tahap analisis dan tafsiran data termasuk langkah pengurangan data, persembahan data, tafsiran data dan membuat kesimpulan / pengesahan.

Pengurangan data ditafsirkan secara sempit sebagai proses pengurangan data, tetapi secara lebih mendalam adalah proses memperbaiki data, baik pengurangan data yang kurang diperlukan dan tidak relevan, dan penambahan data yang dirasakan kurang.

Pembentangan data adalah proses pengumpulan maklumat yang disusun berdasarkan kategori atau kumpulan yang diperlukan.

Tafsiran data adalah proses pemahaman makna siri data yang telah dibentangkan, dalam bentuk yang tidak hanya melihat apa yang tertulis, melainkan untuk memahami atau mentafsirkan apa yang tersirat dalam data yang telah dibentangkan ..

Melakukan kesimpulan / pengesahan adalah proses merumuskan makna dari hasil penyelidikan yang dinyatakan dalam kalimat pendek dan ringkas yang mudah dipahami, dan dilakukan dengan berulang kali meninjau kebenaran kesimpulan, terutama berkaitan dengan relevansinya dan konsistensi judul, tujuan dan perumusan masalah. ada.

Tahap analisis dan tafsiran data adalah tahap yang pasti akan dilalui oleh penyelidik termasuk penyelidik kualitatif. Dalam uraian utama di atas telah dinyatakan bahawa peringkat dan proses analisis data dan tafsiran, sekurang-kurangnya terdiri daripada tiga komponen penting yang termasuk (1) pengurangan, (2) pembentangan, dan (3) kesimpulan / pengesahan.

Tahap dan proses yang lengkap termasuk (1) Pemprosesan data, yang terdiri daripada pengkategorian dan pengurangan data, (2) pembentangan data, (3) penafsiran data dan (4) membuat kesimpulan / pengesahan. Peringkat panggung di atas harus dilakukan sedemikian rupa sehingga analisis dan proses tafsiran dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan situasi yang sebenarnya.

Pengurangan data ditakrifkan sebagai proses pemilihan, memberi tumpuan kepada pemudahan,

abstrak, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari rekod bertulis dalam bidang. Tahap termasuk:

 • Buat ringkasan
 • Kod
 • Menelusuri tema
 • Membuat kelompok
 • Buat sekat
 • Menulis Memo

SUMBER : bersukacitalah

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL