no comments

9 Perbezaan Kualitatif dan Kuantitatif yang sering disalahpahami oleh bakal calon

Perbezaan Kualitatif dan Kuantitatif

Dalam satu kajian yang akan dijalankan, terdapat dua kaedah untuk dipilih. iaitu kualitatif dan kuantitatif. Malah, kedua-dua kaedah mempunyai matlamat yang sama, iaitu untuk mengumpul data. Di samping itu, kaedah yang digunakan akan menunjukkan sama ada data itu boleh dibenarkan. Walau bagaimanapun, kedua-dua kaedah ini mempunyai beberapa perbezaan yang mesti difahami.

Berikut adalah perbezaan kualitatif dan kuantitatif dalam satu kajian.

Cara Lihat Fakta

Dalam penyelidikan kualitatif dan kuantitatif terdapat perbezaan melihat fakta. Jika penyelidikan kualitatif memandang kebenaran atau fakta bergantung kepada cara penyelidik menafsirkan data. Kerana, ada hal-hal yang kompleks yang tidak dapat dijelaskan melalui angka, seperti perasaan manusia.

Penyelidikan kualitatif yang berlepas dari data baru akan dijelaskan oleh teori-teori yang dianggap lebih relevan. Ini penting untuk dilakukan untuk menghasilkan teori yang dapat mengukuhkan teori sedia ada.

Walaupun penyelidikan kuantitatif melihat fakta atau kebenaran pada objek penyelidikan. Penyelidik mestilah neutral dan tidak memihak. Fakta adalah apa yang ditemui penyelidik di lapangan. Berbeza dengan penyelidikan kualitatif, kajian ini sebenarnya beralih dari teori ke data.

Teknik Pengumpulan Data

Penyelidikan kualitatif lebih tertumpu pada sesuatu yang tidak dapat diukur dalam kebenaran hitam dan putih. Oleh itu, penyelidik mesti menggali data mendalam dalam 1 atau 2 perkara tertentu. Oleh itu, kualiti penyelidikan tidak begitu ditentukan oleh bilangan sampel yang terlibat. Tetapi mengenai sejauh mana penyelidik menggali maklumat khusus yang datang dari sampel yang dipilih.

Walaupun penyelidikan kuantitatif mengumpul data menggunakan satu siri instrumen penyelidikan dalam bentuk soal selidik atau ujian. Data yang telah dikumpulkan akan ditukar menggunakan kategori yang telah ditetapkan. Kualiti kajian ini ditentukan oleh bilangan sampel penyelidikan yang terlibat.

Yang lebih mudah? Sudah tentu ia bergantung kepada kepakaran individu anda.

Analisis Data

Kajian kualitatif tidak bermula dengan menentukan hipotesis. Walau bagaimanapun, bermula dari rumusan masalah. Dalam kes ini, tafsiran penyelidik akan menentukan keputusan akhir. Kerana, penyelidik adalah instrumen utama yang paling berhak menentukan arah penyelidikan.

Walaupun kajian kuantitatif menggunakan analisis data untuk menjawab hipotesis kajian. Data berangka yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis statistik dengan keputusan mutlak, iaitu menerima atau menolak hipotesis. Instrumen kajian adalah alat yang digunakan untuk mengumpul data.

Perwakilan Data

Hasil penyelidikan kualitatif adalah interpretasi fenomena penyelidik. Oleh itu, laporan itu akan mengandungi lebih banyak huraian yang mengandungi penjelasan mengapa penyelidik adalah betul, dan apa dan siapa yang menyokongnya.

Kesahihan penyelidikan kualitatif bergantung kepada triangulasi di mana hasil penyelidikan mesti disahkan dengan hasil penyelidikan lain sebagai rujukan. Juga, memasukkan pandangan ahli atau pengesahan pakar.

Satu lagi kes dengan penyelidikan kuantitatif dibentangkan dalam bentuk keputusan pengiraan matematik. Hasil ini dianggap sebagai fakta yang disahkan. Kesahannya ditentukan oleh kebolehpercayaan dan kesahihan instrumen.

Implikasi Keputusan Penyelidikan

Keputusan penyelidikan kualitatif mempunyai implikasi yang terbatas untuk situasi tertentu. Oleh itu, hasilnya tidak dapat diselaraskan dalam tetapan yang berbeza. sedangkan dalam penyelidikan kuantitatif, hasilnya berupa teori atau fakta yang berlaku umum, kapan pun, di mana pun, fakta itu akan berlaku.

Kaedah Digunakan

Dalam penyelidikan kualitatif, kaedah yang digunakan termasuk fenomenologi, kajian kes, etnografi, sejarah, dan teori berasaskan. Sedangkan penyelidikan kuantitatif menggunakan kaedah eksperimen, korelasi, tinjauan, analisa jalur, regresi, dan post facto.

Keputusan Data

Data yang diambil dalam dua kajian adalah berbeza. Dalam penyelidikan kualitatif, hasilnya adalah dalam bentuk penjelasan, dokumen, nota pemerhatian, dan wawancara dan soal selidik. Sedangkan dalam penyelidikan kuantitatif, data dalam bentuk pengkodean, angka, perhitungan, pemetaan dan sebagainya.

Objektif Penyelidikan

Dari segi objektif penyelidikan, kedua-dua kaedah ini juga mempunyai beberapa perbezaan, kaedah kualitatif membangunkan konsep yang sebelum ini wujud. Di samping itu, penyelidikan kualitatif juga bertujuan untuk memudahkan orang memahami teori tertentu.

Sedangkan penyelidikan kuantitatif bertujuan untuk menguji suatu teori. Penyelidikan kuantitatif juga boleh menghasilkan pemetaan untuk menggambarkan statistik dan nombor. Fakta akan diyakinkan oleh penyelidikan kuantitatif.

Pensampelan

Dalam kaedah penyelidikan kualitatif, persampelan dilakukan oleh kaedah bukan wakil. Oleh itu, seorang penyelidik boleh membuat pemerhatian langsung dengan objek penyelidikan atau hanya melalui telefon dan sebagainya. responden dapat lebih sedikit sehingga penyelidik tidak menyusahkan.

Walaupun penyelidikan kuantitatif mesti dilakukan dengan pemerhatian langsung. Sebba, kaedah yang digunakan adalah kaedah perwakilan. Skopnya lebih luas dan mesti melibatkan lebih banyak responden. Oleh itu, data yang sah akan dijana untuk pemetaan.

Perbezaan Data Kualitatif dan Kuantitatif Lain

Nah, anda perlu memahami dengan betul konsep asas penyelidikan kualitatif dan kuantitatif. Kerana perbezaan antara keduanya bukan sekadar soal nombor dan kata-kata. Fahami perbezaan yang paling asas antara keduanya, maka kejayaan penyelidikan anda akan lebih besar.

9 Perbezaan Dasar Dari Data Kualitatif dan Kuantitatif

Sebagai tambahan kepada 9 perkara ini, terdapat beberapa perkara asas perbezaan antara data kualitatif dan kuantitatif, termasuk:

  1. Data kualitatif dikelaskan jenis data objek berdasarkan sifat atau sifat, sedangkan data kuantitatif adalah jenis data yang boleh dikira dan dinyatakan dari segi nilai dan nombor.
  2. Dalam satu kajian, jenis data kualitatif dikumpulkan menggunakan metodologi penjelasan (berkaitan dengan siasatan). Ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan pemahaman yang mendalam. Sebaliknya, data kuantitatif mempunyai sifat conclutive (kesimpulan) dengan tujuan untuk menguji hipotesis dan mengkaji hubungan antara pembolehubah dengan satu sama lain.
  3. Dalam kajian masalah, pendekatan kualitatif mempunyai subjek yang luas, sementara pendekatan terhadap data kuantitatif mempunyai tujuan dan pendekatan yang lebih fokus.
  4. Perbezaan kualitatif dan kuantitatif seterusnya ialah analisis data. Analisis bukan statistik dilakukan pada jenis data kualitatif. Berbeza dengan data kuantitatif yang memerlukan analisis data statistik.
  5. Dalam penyelidikan kualitatif, terdapat pengumpulan data yang tidak tersusun. Walaupun data kuantitatif menggunakan teknik pengumpulan data berstruktur.
  6. Dalam data kuantitatif, semuanya adalah tentang ‘berapa banyak atau berapa banyak’ sedangkan data kualitatif adalah tentang ‘kenapa?’.
  7. Pemahaman yang mendalam diperlukan dalam data kualitatif, sedangkan kuantitatif hanya perlu memastikan tahap kejadian.
  8. Sampel data kualitatif adalah ukuran yang relatif kecil, dan diambil dari sampel bukan wakil atau bukan wakil, sementara ukuran sampel data kuantitatif berada pada skala yang lebih besar diambil dari sampel perwakilan.
  9. Data kualitatif membangunkan pemahaman, contohnya menentukan masalah, tidak seperti data kuantitatif yang hanya mengesyorkan tindakan akhir.

Penutup

Dari perbincangan ini dapat disimpulkan bahawa kedua-duanya mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Sebagai contoh, data kualitatif tidak mempunyai kebolehpercayaan kerana ia tidak melalui ujian matematik, sedangkan data kuantitatif tidak mempunyai keterangan yang mencukupi. Kedua-duanya boleh digunakan sekiranya diperlukan.

 

SUMBER: FIKRI KAMAL

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL